Giáo Dục

Lý thuyết Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất


Lý thuyết Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất

Lý thuyết Toán lớp 6: Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 1 – Số tự nhiên, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Ước chung lớn nhất Toán lớp 6

Định nghĩa: Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

Cách tìm Ước chung lớn nhất:

+ Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

+ Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

+ Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích nó là UCLN phải tìm

Ví dụ: Tìm ƯCLN (18;30)

+ Phân tích các số ra thừa số nguyên tố

left{begin{matrix} 18=2.3^2  30 = 2.3.5 end{matrix}right.

+ Thừa số nguyên tố chung là 2 và 3

+ Vậy ƯCLN(18;30) = 2.3 = 6

Chú ý:

+ Nếu các số đã cho không có thừa số nguyên tố chung thì ƯCLN của chúng bằng 1.

+ Hai hay nhiều số có ƯCLN bằng 1 gọi là các số nguyên tố bằng nhau.

2. Bội chung nhỏ nhất

Định nghĩa: Bội chung nhỏ nhất là hai hay nhiều số là số lớn nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của số đó.

Cách tìm Bội chung nhỏ nhất:

+ Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

+ Chọn ra các thừa tố nguyên tố chung và riêng.

+ Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Ví dụ: Tìm BCNN(15;20)

+ Phân tích ra thừa số nguyên tố:

left{begin{matrix} 15=3.5  20=2^2.5 end{matrix}right.

+ Vậy BCNN(15;20) = 22.3.5 = 60.

3. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của các số cho trước

Phương pháp:

Thực hiện các bước tìm ƯCLN và BCNN để giải bài toán.

Dạng 2: Bài toán đưa về việc tìm ƯCLN hoặc BCNN của hai hay nhiều số.

Phương pháp:

Phân tích đề bài, suy luận để đưa về việc tìm ƯCLN của hai hay nhiều số

Dạng 3: Tìm các ước chung hoặc bội chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp:

+ Tìm ƯCLN hoặc BCNN của hai hay nhiều số cho trước;

+ Tìm các ước của ƯCLN hoặc các bội của BCNN

+ Chọn trong số đó các ước hoặc các bội thỏa mãn điều kiện đã cho.

Bài tập Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất lớp 6:

  • Giải bài tập trang 56, 57 SGK Toán lớp 6 tập 1: Ước chung lớn nhất
  • Giải bài tập SBT Toán 6 bài 17: Ước chung lớn nhất
  • Giải bài tập trang 59, 60 SGK Toán lớp 6 tập 1: Bội chung nhỏ nhất
  • Giải bài tập SBT Toán 6 bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Trên đây website tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button