Biểu Mẫu

Mẫu 02: Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước

Tải về

Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước mới nhất

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 02: Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước được ban hành kèm theo Thông tư 06/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ….
SỞ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/STC-….

………., ngày ….. tháng ….. năm ……

GIẤY RÚT VN TẠM ỨNG NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước ………………………

Căn cứ Quyết định số…/QĐ-BTC ngày… tháng… năm… của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách tỉnh/thành phố…;

Căn cứ tổng dư nợ vay của ngân sách tỉnh/thành phố (không bao gồm các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước thực hiện và hoàn trả trong năm ngân sách) đến ngày… tháng… năm… là… đồng1;

Căn cứ dư nợ vay để bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách tỉnh/thành phố trong năm…. đến ngày… tháng… năm… là… đồng; trong đó, dư nợ các khoản vay ngắn hạn là ………đồng2;

Căn cứ nhu cầu vốn hiện nay của ngân sách tỉnh/thành phố…;

Sở Tài chính… đề nghị Kho bạc Nhà nước… thực hiện tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách tỉnh/thành phố…:

– Số tiền bằng số: ………………………………………………………………………………………………

– Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT,…

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Phần KBNN ghi

Tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách tỉnh/thành phố:

– Số tiền bằng số: ………………………………………………………………

KBNN ghi:

– Nợ TK: ………

– Có TK: ……..

– Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………

Bộ phận kế toán ghi sổ ngày: ………………………….

KẾ TOÁN

(Ký tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

___________________

1 Số liệu tính đến ngày đề nghị rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước.

Không điền mục này trong trường hợp Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tạm ứng ngân quỹ nhà nước hoàn trả trong năm ngân sách.

2 Số liệu tính đến ngày đề nghị rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước.

Không điền mục này trong trường hợp Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tạm ứng ngân quỹ nhà nước hoàn trả trong năm ngân sách.

Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button