Biểu Mẫu

Mẫu 02, mẫu 03, mẫu 04 theo Quyết định số 28

Tải về

Mẫu 02, mẫu 03, mẫu 04 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đây là những mẫu không thể thiếu trong bộ thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116. Mời các bạn tham khảo và tải về file tại đây.

1. Mẫu 02 quyết định 28 2021 qđ ttg Excel

Mu số 02

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THÔNG TIN ĐÚNG, ĐỦ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2021/QĐ-TTg

Tên đơn vị: ……………………………………………

Mã đơn vị: .……………………………………………

Ngành nghề: ………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………..

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

CMND/

CCCD

Số điện thoại (di động)

Thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN đến hết tháng 9 năm 2021 (Tổng số tháng)

Thông tin tài khoản

Ghi chú1

Số tài khoản

Ngân hàng

….. , ngày … tháng … năm 2021
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Mẫu 03 quyết định 28 2021 qđ ttg Excel

Mẫu 03 quyết định 28 2021 qđ ttg Excel

Mẫu số 03

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

HƯỞNG HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ …/2021/QĐ-TTg

Tên đơn vị:…………………………

Mã đơn vị:……………..

Ngành nghề:

Địa chỉ:

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

CMND/
CCCD [1]

Số điện thoại
(di động)

Thời gian đóng BHTN chưa hưởng đến hết tháng 9/2021 (Tổng số tháng)

Thông tin đề nghị điều chỉnh[2]

Thông tin tài khoản

Ghi chú

Số tài khoản

Ngân hàng

…… ngày tháng năm 2021

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

[1] Là số CMND/CCCD mà người lao động sử dụng mở tài khoản ngân hàng

[2] Trường hợp người lao động không có trong danh sách lao động của đơn vị thì ghi là “Không có”. Trường hợp người lao động chưa có trong danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi thì ghi là “Bổ sung”. Trường hợp điều chỉnh thông tin của người lao động thì ghi rõ thông tin cần điều chỉnh.

3. Mẫu số 04: Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTG

Đơn xin hỗ trợ cho người lao động bị dừng, mất việc làm do dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN HỖ TRỢ
(Dành cho người lao động bị dừng, mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19)

Tên tôi là:…………………………………

Sinh ngày:…………………….tháng……….năm……….

Số thẻ CCCD/ CMTND/Hộ chiếu………………………..cấp ngày……………..

Nơi cấp:………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc:…………………………………………………………..

Nghề nghiệp, công việc khi bị dừng, mất việc:………………………..

Hoàn cảnh cụ thể hiện nay:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi không thuộc diện được nhận hỗ trợ theo quy định của quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND thành phố Hà Nội. Hiện tôi đang gặp khó khăn, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, hỗ trợ cho tôi.

Tôi xin cam kết những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………..ngày………tháng…….năm

Xác định của Tổ dân phố

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button