Biểu Mẫu

Mẫu 04: Báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước

Tải về

Báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước mới nhất

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 04: Báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước được ban hành kèm theo Thông tư 06/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

KHO BẠC NHÀ NƯỚC……..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …../BC-KB….

………, ngày …. tháng …. năm …..

BÁO CÁO
Tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước

Kỳ báo cáo:…

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

Ghi chú

1

Tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước

Ghi chi tiết ngày của từng lần rút và hoàn trả tạm ứng vốn trong kỳ.

– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

– Số thu hồi trong kỳ

– Số dư cuối kỳ

2

Tình hình thu từ các khoản chi phí sử dụng tạm ứng ngân quỹ nhà nước, các khoản chi phí sử dụng tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn

– Số phải thu đầu kỳ

– Số thu từ các khoản chi phí sử dụng tạm ứng ngân quỹ nhà nước phát sinh trong kỳ

– Số thu từ các khoản chi phí sử dụng tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn phát sinh trong kỳ

– Số đã thu trong kỳ

– Số phải thu cuối kỳ

Nơi nhận:

  • Kho bạc Nhà nước;
  • Lưu: VT,…

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button