Biểu Mẫu

Mẫu bản đăng ký chất lượng môn học năm học 2021-2022

Tải về

Mẫu bản đăng ký chất lượng bộ môn học năm học 2021-2022 là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký về chất lượng bộ môn học trong suốt một năm học. Mẫu đăng ký nêu rõ lớp dạy, giáo viên đăng ký… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu bản đăng ký chất lượng bộ môn và chất lượng giáo dục thường được sử dụng phổ biến tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông vào dịp đầu năm học.

1. Mẫu đăng ký thi đua và chất lượng giáo dục

PHÒNG GD – ĐT

TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA
VÀ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, NĂM HỌC………..

Kính gửi:
  • BGH NHÀ TRƯỜNG;
  • BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG;
  • TỔ CHUYÊN MÔN.

Tên tôi là: ………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……/ …../ 19………

Chức vụ: Đảng: …………………….; Chính quyền: …………………..; Đoàn thể: ……………..

TĐCM: …………. , chuyên ngành: …………………………………..

Ngày vào ngành: …… / ….. / ………..

Danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng đã đạt được năm học vừa qua: …………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Nhiệm vụ được phân công năm học ……….: ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào các quy định về công tác chuyên môn của ngành, trường, tổ chuyên môn và tình hình thực tế của trường, lớp, và nhiệm vụ công việc được giao;

Để cho Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường, Tổ Chuyên môn có cơ sở xây dựng kế hoạch năm học phù hợp với điều kiện của nhà trường và để bản thân có mục tiêu phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nay, tôi xin đăng ký thi đua và cam kết chất lượng giáo dục, năm học ………. như sau:

I. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG-CHÍNH TRỊ

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Đăng ký các chỉ tiêu cụ thể:

1. Chỉ tiêu cam kết chất lượng bộ môn: ( Có bảng đính kèm)

2. Chỉ tiêu về duy trì sĩ số học sinh cuối năm( đối với GVCN lớp)

Tống số học sinh đầu năm: ….. em. Trong đó: Nữ: ……; Dân tộc: …… ; Nữ dân tộc:………

Duy trì sĩ số đến cuối năm: …. / ……. em, đạt …… %.

3. Chỉ tiêu về đánh giá chất lượng 2 mặt học sinh (GVCN lớp) (có bảng đăng ký cụ thể kèm theo – đối với giáo viên chủ nhiệm lớp)

4. Chỉ tiêu về học sinh được lên lớp (GVCN lớp )

+ Được lên lớp thẳng(đủ điều kiện xét TN): ….. / …… em, đạt tỉ lệ:……. %

+ Được lên lớp sau khi thi lại (Rèn luyện thêm trong hè) : ….. / ….. em, đạt tỉ lệ: ….. %

+ Ở lại lớp (không đủ điều kiện xét TN): ………./………. em, đạt tỉ lệ: …… %

5. Chỉ tiêu về chất lượng mũi nhọn:

– Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường: …………………………………………..

– Tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện:……………………………….

– Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh:……………………………………………………….

– Tham gia Bồi dưỡng học sinh Giỏi và phấn đấu có học sinh giỏi bộ môn cấp huyện trở lên (nếu bộ môn có tổ chức thi):…………………………………..

III. ĐÁNH GIÁ CHUẨN GIÁO VIÊN (CHUẨN HT, PHT) CUỐI NĂM

Loại: ……………………………………………………………………………………….

IV. XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CUỐI NĂM

Loại: ……………………………………………………………………………………….

V. ĐĂNG KÝ THI ĐUA CUỐI NĂM.

1. Chiến sĩ thi đua cơ sở: ……………..… (ghi có hoặc không)

2. Lao động tiên tiến cấp huyện: ……………………..(ghi có hoặc không)

3. Giấy khen của CT UBND huyện: ……………………(ghi có hoặc không)

*Tên đề tài SKKN hoặc NCKHSPƯD (sẽ viết trong năm học): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin đăng ký thi đua và cam kết chất lượng giáo dục năm học ………. như các nội dung trên.

……, ngày …..tháng ……năm…..

Người đăng ký

(Ký ghi rõ họ và tên)

2. Mẫu bản đăng ký chất lượng môn học

TRƯỜNG ………….

TỔ CM:…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN NĂM HỌC ………..

MÔN:……………….

STT

Lớp

TSHS

Chất lượng cuối HKI

Đăng ký

Tên giáo viên

HKII

Cả năm

SL- TL

SL- TL

SL- TL

1

2

3

4

5

6

Khối …

7

8

9

10

11

Khối …

12

13

14

15

16

Khối …

17

18

19

20

21

Khối …

Toàn trường

TTCM
(Ký tên- Ghi rõ học tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button