Biểu Mẫu

Mẫu bản đề nghị chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư

Tải về Bản in

Mẫu bản đề nghị về việc chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư

Mẫu bản đề nghị chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư là mẫu bản đề nghị được lập ra để đề nghị về việc chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư. Mẫu được ban hành theo Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Bản đề nghị chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư ra nước ngoài

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

  Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Nhà đầu tư … (tên nhà đầu tư) đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số…ngày… tháng… năm… (điều chỉnh lần… ngày… tháng … năm…) như sau:

  I. THÔNG TIN DỰ ÁN:

  Tên dự án: …

  Địa điểm thực hiện: …

  Mục tiêu hoạt động: …

  Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư: …

  II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN NAY:

  Vốn lũy kế đã thực hiện từ khi bắt đầu triển khai dự án đến thời điểm xin chấm dứt dự án: …

  Mục đích vốn đã sử dụng: …

  Tình hình triển khai dự án (so sánh với tiến độ thực hiện dự án quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài): …

  Hiệu quả kinh tế thu được của dự án (doanh thu qua các năm, lợi nhuận qua các năm): …

  Số lao động sử dụng tại thời điểm hoạt động bình thường và ở thời điểm xin chấm dứt dự án (tổng số lao động và số lao động Việt Nam): …

  III. CHẤM DỨT DỰ ÁN:

  1. Nhà đầu tư đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Khoản… Điều 62 Luật Đầu tư.

  2. Nhà đầu tư trình bày về các hoạt động đã tiến hành để chấm dứt dự án như việc thanh lý dự án/giải thể công ty, thủ tục kết thúc đầu tư ở nước tiếp nhận đầu tư, các khoản thu sau khi thanh lý dự án, việc chuyển các khoản thu về Việt Nam, việc giải quyết các chế độ liên quan đến người lao động làm việc cho dự án.

  IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

  1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và tính chính xác của nội dung hồ sơ.

  2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy chứng nhận đầu tư và pháp luật của (quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư).

  3. Nhà đầu tư cam kết đã hoàn thành thủ tục thanh lý dự án theo đúng quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư và hiện tại không còn vướng mắc phát sinh liên quan đến dự án.

  V. HỒ SƠ KÈM THEO

  – Tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc thanh lý dự án tại nước ngoài…

  Làm tại …., ngày … tháng … năm …
  Nhà đầu tư
  Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

  Mẫu bản đề nghị chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button