Biểu Mẫu

Mẫu bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tải về Bản in

Mẫu bản đề nghị về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mẫu bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là mẫu bản đề nghị được lập ra để đề nghị về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mẫu được ban hành theo Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạc và Đầu tư. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Bản đề nghị điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư ra nước ngoài

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

  Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  (Các) Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số: … do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày … tháng… năm … với nội dung như sau:

  I. NHÀ ĐẦU TƯ

  1. Tên và thông tin của nhà đầu tư Việt Nam thứ nhất: …

  2. Tên và thông tin về nhà đầu tư Việt Nam tiếp theo (nếu có): …

  [cách ghi xem hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này]

  II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

  (Các) Nhà đầu tư đăng ký điều chỉnh các nội dung sau:

  1. Nội dung điều chỉnh 1:

  – Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số … ngày… tháng … năm …: …

  – Nay đề nghị sửa thành: …

  – Lý do điều chỉnh: …

  – Tài liệu chứng minh đính kèm (nếu có): …

  – Giải trình về việc tăng vốn đầu tư ra nước ngoài (đối với trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài):

  (i) Hình thức của phần vốn tăng thêm:

  Hình thức vn

  Tên nhà đầu tư VN 1 (ngoại tệ)

  Tên nhà đầu tư VN 2 (ngoại tệ)

  Tổng số (ngoại tệ)

  Tỉ giá

  Tương đương Đồng VN (VNĐ)

  (1)

  (2)

  (3)=(1)+(2)+…

  (4)

  (5)=(3) x (4)

  1. Tin mặt

  2. Máy móc, thiết bị, hàng hóa

  3. Tài sản khác [ghi rõ]

  Tng cộng (1+2+3)

  (ii). Nguồn vốn:

  [Từng nhà đầu tư Việt Nam giải trình về nguồn của phần vốn đầu tư ra nước ngoài tăng thêm như sau]

  (Tên nhà đầu tư) sử dụng nguồn vốn như sau:

  – Vốn chủ sở hữu: …

  – Vốn vay: …

  Dự kiến nguồn vay: Vay của tổ chức tín dụng (trong và ngoài nước)…., giá trị, thời hạn, lãi suất.

  [đối với dự án sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài: Nêu sự phù hợp với quy định về quản lý và sử dụng vốn nhà nước]

  (Tên nhà đầu tư) cam kết về tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài và cam kết tự chịu trách nhiệm về hiệu quả của dự án.

  (iii) Nhu cầu sử dụng phần vốn tăng thêm:

  Vn đu tư

  Đồng tin thực hiện dự án

  Tương đương Đồng Việt Nam

  – Vốn cố định

  Trong đó (ghi các hạng mục dự kiến sử dụng vốn thực tế của dự án):

  + (Ví dụ) Xây dựng công trình nhà xưởng, kho bãi

  + (Ví dụ) Máy móc, thiết bị

  + (Ví dụ) Trang thiết bị văn phòng

  + (Ví dụ) Các tài sản cố định khác

  – Vốn u động

  Tng cộng

  (iv) Tiến độ chuyển phần vốn đầu tư ra nước ngoài tăng thêm dự kiến kể từ ngày hoàn thành đăng ký điều chỉnh giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: [Từng nhà đầu tư Việt Nam dự kiến thời gian chuyển vốn]

  2. Nội dung điều chỉnh 2 (nếu có): … (ghi tương tự nội dung điều chỉnh 1)

  III. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, tính chính xác của nội dung hồ sơ và hiệu quả đầu tư của dự án.

  2. Chịu trách nhiệm về thẩm quyền, hình thức, giá trị pháp lý của quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài nộp trong hồ sơ;

  3. Chấp hành các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, pháp luật Việt Nam và pháp luật của … (tên nước, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư).

  IV. HỒ SƠ KÈM THEO

  Các văn bản (theo quy định tại Điều 61 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và các Điều 11 hoặc Điều 16 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài);

  Làm tại …., ngày … tháng … năm …
  Nhà đầu tư
  Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

  Mẫu bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button