Biểu Mẫu

Mẫu bàn giao kế hoạch tài chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam

Tải về

Mẫu bản ghi chép giao kế hoạch tài chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam

Mẫu bản ghi chép giao kế hoạch tài chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam là mẫu bản ghi chép được lập ra để ghi chép về việc giao kế hoạch tài chính cho Cục Đăng kiểm. Mẫu nêu rõ nội dung bàn giao, chỉ tiêu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 49/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản ghi chép giao kế hoạch tài chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam như sau:

GIAO KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHO CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Năm ……………….

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Các chỉ tiêu

Số tiền

I

Doanh thu và thu nhập khác

1

Doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính

a

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

– Doanh thu hoạt động đăng kiểm

– Doanh thu khác liên quan hoạt động đăng kiểm

– Doanh thu ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm

b

Doanh thu hoạt động tài chính

2

Thu nhập khác

II

Chi phí

1

Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ và chi phí hoạt động tài chính

a

Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ:

– Chi phí hoạt động đăng kiểm

– Chi phí khác liên quan hoạt động đăng kiểm

– Chi phí hoạt động ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm

b

Chi phí hoạt động tài chính

2

Chi phí khác

III

Lợi nhuận thực hiện (I-II)

IV

Lợi nhuận sau thuế

IV

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu:

Mẫu bản ghi chép giao kế hoạch tài chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button