Biểu Mẫu

Mẫu bản xác nhận nguồn gốc của bản sao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Tải về Bản in

Mẫu bản xác nhận về nguồn gốc của bản sao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Mẫu bản xác nhận nguồn gốc của bản sao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ là mẫu bản xác nhận được lập ra để xác nhận về nguồn gốc của bản sao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ. Mẫu được ban hành theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Bản xác nhận về nguồn gốc của bản sao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

  CƠ QUAN (Cấp Cục, Sở hoặc tương đương)
  CƠ QUAN, TỔ CHỨC CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  …………, ngày …… tháng …… năm ……

  BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC CỦA BẢN SAO THÔNG TIN, DỮ LIỆU, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

  Số: ………………

  (Tên cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ)………………

  Xác nhận nguồn gốc của bản sao thông tin/dữ liệu/sản phẩm đo đạc và bản đồ đã cấp cho: ……………………………… (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ)

  Theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ số…/… ngày…tháng…năm…

  Thông tin/dữ liệu/sản phẩm đo đạc và bản đồ đã cung cấp, bao gồm:

  STT

  Danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm

  Khu vực

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Mục đích sử dụng

  (Ghi rõ tên đề án, dự án)

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Mẫu bản xác nhận nguồn gốc của bản sao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button