Biểu Mẫu

Mẫu bảng chi tiết nguồn vốn đầu tư

Tải về

Mẫu bảng thống kê chi tiết nguồn vốn đầu tư

Mẫu bảng chi tiết nguồn vốn đầu tư là mẫu bảng được lập ra để ghi chép lại chi tiết nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp. Mẫu bảng thống kê nêu rõ thông tin dự án công trình đầu tư, số dư đầu quý, số dư cuối quý… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng thống kê chi tiết nguồn vốn đầu tư tại đây.

Mẫu bảng chi tiết nguồn vốn đầu tư

Nội dung cơ bản của mẫu bảng chi tiết nguồn vốn đầu tư như sau:

Cơ quan cấp trên:…………………..

Đơn vị chủ đầu tư:…………………

Ban quản lý dự án:………………..

CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Tên nguồn vốn đầu tư:….

Quý……..năm…………….

Đơn vị tính:….

Tên dự án, công trình

hạng mục công trình

Số dư đầu quý

Phát sinh tăng

Phát sinh giảm

Số dư cuối quý

Quý báo cáo

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo

Luỹ kế từ khởi công

đến cuối quý báo cáo

Quý báo cáo

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo

Luỹ kế từ khởi công

đến cuối quý báo cáo

A

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Dự án A

– Công trình

+ HMCT

+ HMCT

+ …

– Công trình

+ HMCT

+ HMCT

+ …

2. Dự án B

– Công trình

+ HMCT

+ HMCT

+ …

– Công trình

+ HMCT

+ HMCT

+ …

3. …

– …

– …

Tổng cộng

…………., ngày…tháng…năm…

Người lập

(Chữ ký, họ tên)

Phụ trách kế toán

(Chữ ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button