Biểu Mẫu

Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh công việc

Tải về

Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh công việc mới nhất

Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh công việc là mẫu bảng được lập ra để ghi chép hệ số tiền lương theo chức danh công việc. Mẫu bảng nêu rõ chức danh công việc, hệ số tiền lương được hưởng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh công việc tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh công việc như sau:

TỔNG CÔNG TY ABC

CÔNG TY ABC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

……., ngày…. tháng…..năm….

BẢNG HỆ SỐ TIỀN LƯƠNG CHỨC DANH CÔNG VIỆC

(Ban hành kèm theo Quyết định số:…../QĐ – HĐQT ngày……. tháng …..năm ….
của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty………….)

Nhóm

Chức danh

Hệ số lương chức danh công việc (Hcd)

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

I.

Lãnh đạo Công ty

1

Phó giám đốc

2

Kế toán trưởng

II.

Lãnh đạo phòng, ban

1.

Trưởng phòng, Trưởng đơn vị trực thuộc Cty

2.

Phó trưởng phòng, Phó Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty, trợ lý Giám đốc Công ty

3.

Trưởng nhóm

III.

Kỹ sư chính, chuyên viên chính

1.

Chuyên viên kinh doanh, tiếp thị, bán hàng và phát triển thị trường; chuyên viên nghiên cứu và phát triển.

2

Tài chính, kế toán, quản trị nhân sự, quản trị hành chính, xúc tiến thương mại và quảng cáo, nghiệp vụ văn phòng.

IV.

Kỹ sư, chuyên viên

1.

Chuyên viên kinh doanh, tiếp thị, bán hàng và phát triển thị trường; chuyên viên nghiên cứu và phát triển.

2.

Chuyên viên tài chính, kế toán, tổng hợp, quản trị nhân sự, quản trị hành chính, xúc tiến thương mại và quảng cáo, nghiệp vụ văn phòng.

V

Cán sự, kỹ thuật viên

1

Cán sự kế toán, nhân viên phòng nghiệp vụ

2

Nhân viên văn thư, phục vụ hành chính, thủ quỹ

3

Lái xe con, xe ca dưới 15 chỗ

Nơi nhận:
– Ban giám đốc;
– Các phòng ban Công ty;
– Các đơn vị trực thuộc;
– Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ABC
CHỦ TỊCH

Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh công việc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button