Biểu Mẫu

Mẫu bảng kê chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tải về

Mẫu bảng kê chi tiết về giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Mẫu bảng kê chi tiết về giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là mẫu bảng kê được lập ra để kê chi tiết về giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng kê chi tiết về giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như sau:

BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Hộ ông (bà) …………………………………………………..

(Kèm theo Biên bản chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày…tháng…năm …)

ĐVT: đồng

TT

Hạng mục

ĐVT

Số lượng

Bồi thường hỗ trợ (%)

Chất lượng còn lại (%)

Đơn giá

Thành tiền

Tổng cộng

I

Đất

……….

II

Nhà, công trình phục vụ đời sống, phục vụ sản xuất

……….

III

Cây cối hoa màu

…………

IV

Các khoản hỗ trợ

………….

V

Khấu trừ nghĩa vụ tài chính về đất

………….

VI

Tiền sử dụng đất phải nộp khu tái định cư

Tổng cộng (I+II+III+IV-V-VI)

…………, ngày…tháng…năm…

CƠ QUAN, TỔ CHỨC LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG
(ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng kê chi tiết về giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button