Biểu Mẫu

Mẫu bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy

Tải về

Mẫu bảng ghi chép tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy

Mẫu bảng ghi chép tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy. Mẫu bảng ghi nêu rõ thông tin nhân viên, nội dung nghiệp vụ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng ghi chép tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy như sau:

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM TRỪ NGHIỆP VỤ, NỘI QUY

Tháng……/…… Chức danh: ………………………. Bộ phận ………………………………..

Stt

Họ tên

Mã số

Tiêu chí…………

Tiêu chí…………

Tiêu chí…………

Tiêu chí…………

Tiêu chí…………

Tổng điểm trừ

Điểm đánh giá

Tổng điểm trừ

Điểm đánh giá

Tổng điểm trừ

Điểm đánh giá

Tổng điểm trừ

Điểm đánh giá

Tổng điểm trừ

Điểm đánh giá

……., ngày…tháng…năm…

Người lập

Quản lý nhân sự

Quản lý trực tiếp

Quản lý cấp phòng

Mẫu bảng ghi chép tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button