Biểu Mẫu

Mẫu bảng tổng hợp đối tượng và kinh phí do NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT

Tải về Bản in

Mẫu bảng tổng hợp các đối tượng và kinh phí do NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT

Mẫu bảng tổng hợp đối tượng và kinh phí do NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT là mẫu bảng được lập ra để tổng hợp về các đối tượng cùng kinh phí do NSNN đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Mẫu được ban hành theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Bảng tổng hợp đối tượng và kinh phí do NSNN đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm

  BHXH……..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  BẢNG TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG, HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

  Năm 20…

  (Đơn vị tính: Thẻ; Đồng)

  Số TT

  Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ

  Số thẻ BHYT đã phát hành

  Số tiền đóng BHYT tính theo mức đóng quy định

  Số tiền do người tham gia đóng

  Số tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ

  Số tiền cơ quan tài chính, lao động đã chuyển

  Số tiền cơ quan tài chính, lao động còn phải chuyển

  A

  B

  1

  2

  3

  4=2-3

  5

  6=4-5

  Tổng số

  1

  Trẻ em dưới 6 tuổi

  2

  Người thuộc hộ gia đình nghèo

  3

  Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

  – Đối tượng được NSNN hỗ trợ 100% mức đóng

  – Đối tượng được NSNN hỗ trợ …% mức đóng

  4

  Học sinh, sinh viên

  5

  Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

  6

  ……..

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  … ngày…. tháng….năm 20…
  GIÁM ĐỐC
  (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

  Ghi chú: Trường hợp cá nhân, tổ chức trong hoặc ngoài nước hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia được NSNN hỗ trợ một phần mức đóng BHYT, thì phần kinh phí hỗ trợ của cá nhân, tổ chức được tổng hợp vào cột 3 “Số tiền do người tham gia BHYT đóng”.

  Mẫu bảng tổng hợp đối tượng và kinh phí do NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button