Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo cắt giảm lao động

Tải về

Mẫu báo cáo cắt giảm lao động

Mẫu báo cáo cắt giảm lao động là mẫu bản báo cáo cắt giảm lao động của đơn vị doanh nghiệp. Thông qua bản báo cáo cắt giảm lao động thì có thể thấy được số lượng lao động cắt giảm của đơn vị. Mẫu nêu rõ thông tin của đơn vị doanh nghiệp, thông tin của nhân viên trong danh sách cắt giảm, lý do giảm… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo cắt giảm lao động tại đây.

Hợp đồng lao động

Mẫu thỏa ước lao động tập thể

Mẫu Đăng ký thoả ước lao động tập thể

Mẫu báo cáo cắt giảm lao động

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo cắt giảm lao động như sau:

BÁO CÁO CẮT GIẢM LAO ĐỘNG

Công ty:……………………………………………………………………………………………………

Tên đơn vị:………………………………………………………………………………………………..

Loại hình:………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..

STT Họ tên Năm sinh Giới tính Mã số HĐLĐ Số sổ LĐ Thời hạn HĐ Công việc trước khi giảm Địa phương mới làm việc Lý do giảm Thanh lý HD tiền lương Ghi chú
Theo HĐ Thực tế
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
…………, ngày………..tháng………..năm …….. …………, ngày………..tháng………..năm ……..
Xác nhận của Cơ Quan Lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Thủ trưởng đơn vị/Giám đốc cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button