Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo của UBND cấp tỉnh về kế hoạch phát triển nhà ở công vụ

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo của UBND cấp tỉnh về kế hoạch phát triển nhà ở công vụ là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo của UBND cấp tỉnh về kế hoạch phát triển nhà ở công vụ là gì?

Mẫu báo cáo của UBND cấp tỉnh về kế hoạch phát triển nhà ở công vụ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kế hoạch phát triển nhà ở công vụ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin kế hoạch… Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Mẫu báo cáo của UBND cấp tỉnh về kế hoạch phát triển nhà ở công vụ

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo Bộ Xây dựng về kế hoạch phát triển nhà ở công vụ giai đoạn 05 năm (201..- 20…)/năm…. như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

Trong đó chia ra cơ cấu diện tích sử dụng

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Số lượng căn hộ, nhà ở

Loại diện tích (m2)

Số lượng căn hộ, nhà ở

Loại diện tích (m2)

Số lượng căn hộ, nhà ở

Loại diện tích (m2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I

Nhu cầu về nhà ở công vụ

người

(*)

1

Cán bộ, công chức

người

2

Giáo viên

người

3

Bác sỹ, nhân viên y tế

người

II

Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ (nêu rõ vị trí)

Căn

1

Dự án nhà chung cư

Căn

2

Dự án nhà liền kề

Căn

3

Dự kiến bố trí quỹ đất cho dự án nhà ở công vụ là nhà chung cư, nhà liền kề. Trong đó:

ha

(***)

a

Dự án nhà chung cư

ha

b

Dự án nhà liền kề

ha

III

Các dự án mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ

Căn

1

Dự án nhà chung cư

Căn

2

Dự án nhà liền kề

Căn

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Số ĐT: ……………………………………….
Email: …………………………………………

Ngày… … …tháng… … … năm…
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú:

(*) Ghi tổng số người có nhu cầu nhà ở công vụ 05 năm (từ 201…-20…) hoặc hàng năm (năm…)

(**) Các đối tượng được thuê nhà ở công vụ đã được quy định cụ thể trong Luật Nhà ở năm 2014;

(***) Ghi tổng quỹ đất ở bố trí cho từng dự án nhà ở công vụ;

(****) Vốn đầu tư nhà ở công vụ 05 năm (từ 201…-20…) hoặc hàng năm (năm…)

Mẫu báo cáo của UBND cấp tỉnh về kế hoạch phát triển nhà ở công vụ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button