Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo định kỳ hàng quý tình hình đầu tư dự án tại nước ngoài

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình đầu tư dự án tại nước ngoài

Mẫu báo cáo định kỳ hàng quý tình hình đầu tư dự án tại nước ngoài là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình đầu tư dự án tại nước ngoài. Mẫu được ban hành theo Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình đầu tư dự án tại nước ngoài

  Mẫu số 10
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
  (Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu tư theo quý theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

  Tên nhà đầu tư: …;

  Mã số thuế của nhà đầu tư: …;

  Địa chỉ: …; Tel: …; Fax: …;

  Số điện thoại liên hệ/Email của người làm báo cáo: …

  Kính gửi:

  – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam;
  – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  (Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư, nếu có)

  BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ (Quý…/Năm …)
  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NƯỚC NGOÀI
  (Báo cáo trước ngày 05 của tháng tiếp sau quý báo cáo)

  Thứ tự dự án

  Tên nhà đầu tư

  (nếu các nhà đầu tư trong cùng một dự án báo cáo chung)

  Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

  Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam (ngoại tệ)*

  Số vốn đã chuyển ra nước ngoài trong Quý báo cáo (ngoại tệ)*

  Dự kiến số vốn chuyển ra nước ngoài Quý tới

  (ngoại tệ)*

  Tiến độ thực hiện dự án theo so với Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

  Đúng tiến độ

  Chậm tiến độ (1)

  Dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc (2)

  Dự án không có khả năng triển khai (3)

  e

  2

  Tổng

  (1), (2), (3) Trường hợp dự án chậm tiến độ, đang gặp khó khăn, vướng mắc hoặc không có khả năng triển khai thì tích dấu √ vào ô tương ứng và có giải trình lý do, đề xuất phương án xử lý: ………………..

  Làm tại …., ngày … tháng … năm …
  Nhà đầu tư
  (ghi rõ họ tên, chức danh, ký, đóng dấu)

  Mẫu báo cáo định kỳ hàng quý tình hình đầu tư dự án tại nước ngoài

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button