Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo định kỳ năm tình hình đầu tư dự án tại nước ngoài

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo định kỳ năm về tình hình đầu tư dự án tại nước ngoài

Mẫu báo cáo định kỳ năm tình hình đầu tư dự án tại nước ngoài là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo định kỳ năm về tình hình đầu tư dự án tại nước ngoài. Mẫu được ban hành theo Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Báo cáo định kỳ năm tình hình đầu tư dự án tại nước ngoài

  Mẫu số 11
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
  (Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu tư theo quý theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

  Tên nhà đầu tư: …;

  Mã số thuế của nhà đầu tư: …;

  Địa chỉ: …; Tel: …; Fax: …;

  Số điện thoại liên hệ/Email của người làm báo cáo: …

  Kính gửi:

  – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam;
  – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  (Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư, nếu có)

  BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM …
  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NƯỚC NGOÀI
  (Báo cáo trước ngày 15 tháng 01 của năm sau năm báo cáo)

  Thứ tự dự án

  Tên nhà đầu tư (Nếu các nhà đầu tư trong cùng một dự án báo cáo chung)

  Số Giấy chng nhận đăng ký đầu tư

  Tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài (số tài khoản, tên tổ chức tín dụng được phép)

  Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam (USD)*

  nh hình hoạt động (USD; lao động)

  Vốn đã chuyển ra nước ngoài trong năm báo cáo

  Tổng vốn đã chuyển ra nước ngoài lũy kế đến năm báo cáo

  Tổng số lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài lũy kế đến năm báo cáo

  Lợi nhuận đã chuyển về nước lũy kế đến năm báo cáo

  Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư lũy kế đến năm báo cáo

  Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước lũy kế đến năm báo cáo

  1

  Tổng

  (1), (2), (3) Trường hợp dự án đang gặp khó khăn vướng mắc hoặc không có khả năng triển khai thì tích dấu √ vào ô tương ứng và giải trình lý do, đề xuất phương án xử lý.* Quy đổi ra đồng USD theo tỷ giá thời điểm báo cáo (trường hợp số vốn đầu tư ra nước ngoài không phải là đồng USD).

  Làm tại …., ngày … tháng … năm …
  Nhà đầu tư
  (ghi rõ họ tên, chức danh, ký, đóng dấu)

  Mẫu báo cáo định kỳ năm tình hình đầu tư dự án tại nước ngoài

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button