Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm của ngân hàng chính sách xã hội

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm của ngân hàng chính sách xã hội là gì? Mẫu báo cáo kết quả cho vay gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm của ngân hàng chính sách xã hội là gì?

Mẫu báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm của ngân hàng chính sách xã hội là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm của ngân hàng chính sách xã hội. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội.

2. Mẫu báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm của ngân hàng chính sách xã hội

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

(Từ 01/01/……….. đến …/…/……..)

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)

Đơn vị: triệu đồng, dự án, người

STT

Đơn vị

Doanh số cho vay

Số vốn tồn đọng

Số dự án cho vay

Tổng số

Dự án của người lao động

Dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh

Tổng số

Người khuyết tật

Người dân tộc thiểu số

Tổng số

Cơ sở SXKD sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật

Cơ sở SXKD sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số

Cơ sở SXKD sử dụng nhiều người khuyết tật & người dân tộc thiểu số

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

I

Tnh, Thành ph

1

Tổng

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

II

Tchức thực hiện chương trình

1

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

2

Hội Nông dân Việt Nam

3

Hội Nguời mù Việt Nam

4

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

5

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

6

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

7

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Tổng

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TỔNG CỘNG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

…, ngày … tháng … năm …..
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm của ngân hàng chính sách xã hội

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button