Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thuê đất

Tải về

Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thuê đất mới nhất

Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thuê đất là mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả thẩm tra hồ sơ đất đai của Sở địa chính. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin vị trí địa điểm công trình, quy mô đất, hiện trạng khu đất… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thuê đất tại đây.

Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thuê đất

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thuê đất như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

……., ngày…tháng….năm…

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HỒ SƠ THUÊ ĐẤT

– Căn cứ đề nghị của:………………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm…..Sở Địa chính tỉnh (thành phố) đã tiến hành thẩm tra hồ sơ về thuê đất;

– Căn cứ vào kết quả thẩm định về giá thuế của Sở Tài chính; Vật giá; Sở Địa chính có nhận xét, đánh giá như sau:

1. Về vị trí địa điểm công trình:

– Là phù hợp với quy hoạch (lý do?)………………………………………………………….

– Không phù hợp với quy hoạch (lý do?)…………………………………………………….

2. Về quy mô đất:

– Là thích hợp vì:…………………………………………………………………………………….

– Không thích hợp vì:……………………………………………………………………………….

3. Về hiện trạng khu đất:

Loại đất:

+…………………………………………………………………………………………………………..

+…………………………………………………………………………………………………………..

4. Về giá thuê đất:…………………………………………………………………………………..

5. Về những vấn đề cần xử lý:

– Đền bù, giải toả:……………………………………………………………………………………

– Những tồn tại vướng mắc, biện pháp giải quyết:……………………………………….

6. Kết luận và kiến nghị: ………………………………………………………………………….

GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH
(Ký tên, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button