Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của cơ quan được giao xác minh

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo về kết quả xác minh nội dung tố cáo của cơ quan được giao xác minh

Mẫu báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của cơ quan được giao xác minh là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của cơ quan được giao xác minh. Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Báo cáo về kết quả xác minh nội dung tố cáo của cơ quan được giao xác minh nội dung tố cáo

  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
  CHỦ QUẢN (1)
  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Số: ……/BC- …(3)…

  …(4)…, ngày tháng năm

  BÁO CÁO
  Kết quả xác minh nội dung tố cáo

  Kính gửi: ……………..(5)……………………………….

  Thực hiện nhiệm vụ được giao xác minh nội dung tố cáo tại ……………….…..(6)

  … (2) … đã thành lập Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo đối với: …………….(7)

  Căn cứ Báo cáo của Đoàn (Tổ) xác minh về kết quả xác minh nội dung tố cáo và các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan,… (2)… báo cáo … (5) ……………………………. như sau: ……………………………….

  1. Kết quả xác minh: ………………………. (8) ……………………………………..

  2. Nhận xét, đánh giá: …………………….. (9) ……………………………………..

  3. Kiến nghị: ……………………………….. (10) …………………………….…….

  Trên đây là báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, đề nghị … (5) … xem xét, kết luận./.

  Nơi nhận:
  – Như trên;
  – ……………..;
  – Lưu: VT, hồ sơ.

  CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
  (Chữ ký, dấu)
  Họ và tên

  Ghi chú:

  (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

  (2) Tên cơ quan, tổ chức báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo.

  (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo.

  (4) Địa danh.

  (5) Người giải quyết tố cáo.

  (6) Văn bản giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.

  (7) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ của cá nhân bị tố cáo và tóm tắt nội dung tố cáo.

  (8) Kết quả xác minh theo từng nội dung tố cáo, nội dung giải trình của người bị tố cáo.

  (9) Nhận xét, đánh giá theo từng nội dung tố cáo, trong đó nêu rõ căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật, nội dung tố cáo là tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; việc cố ý tố cáo sai (nếu có); nhận xét, đánh giá về hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (nếu có); xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung tố cáo.

  (10) Kiến nghị xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  Mẫu báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của cơ quan được giao xác minh

  Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại mục Khiếu nại – Tố cáo trong mục biểu mẫu nhé

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button