Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo thực hiện khuyến mại

Tải về

Mẫu số 07 – Mẫu báo cáo thực hiện khuyến mại

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu số 07 – Mẫu báo cáo thực hiện khuyến mại được ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Mẫu dùng để báo cáo chi tiết về kết quả chương trình khuyến mại của cơ quan, doanh nghiệp.

Nội dung của báo cáo thực hiện khuyến mại

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

BÁO CÁO THỰC HIỆN KHUYN MẠI

Kính gửi: ………………………………………………

Tên thương nhân: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………..Fax:………………….. Email: …………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………….

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………

(Trường hợp thông báo thực hiện khuyến mại) Căn cứ công văn số …………..ngày… tháng… năm… của (tên thương nhân) đã thông báo thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn, khuyến mại);

(Trường hợp đăng ký thực hiện khuyến mại) Căn cứ công văn số …… ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại);

Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, (tên thương nhân) báo cáo chi tiết về kết quả chương trình khuyến mại (tên chương trình) như sau:

Cơ cấu giải thưởng đã công bố

Nội dung giải thưởng

Trị giá giải thưởng đã công bố (VNĐ)

Số lượng giải thưởng đã công bố

Số lượng giải thưng không có người trúng thưởng

Giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (VNĐ)

Giải…

…..

Tổng cộng

1. Tổng giá trị giải thưởng theo thể lệ đã công bố: …………………………………………………

2. Tổng giá trị giải thưởng đã trao: ……………………………………………………………………….

3. Tổng giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (giải thưởng tồn đọng):……..

(Trường hợp khuyến mại mang tính may rủi)

4. (Tên thương nhân) gửi kèm theo:

(Trường hợp khuyến mại mang tính may rủi)

– Biên bản tổ chức xác định kết quả trúng thưởng.

– Biên bản thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa khuyến mại (Trong trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng được phát hành kèm theo hàng hóa; Gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác tương tự).

5. Đề xuất, kiến nghị của thương nhân: …………………………………………………………………

6. (Tên thương nhân) cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin nêu trên./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu báo cáo thực hiện khuyến mại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button