Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo tình hình cấp GCN sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo tình hình cấp GCN sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam là gì? Mẫu báo cáo tình hình cấp GCN gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình cấp GCN sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Mẫu báo cáo tình hình cấp GCN sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình cấp giấy chứng nhận… Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Mẫu báo cáo tình hình cấp GCN sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

………….. 84……………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../……
V/v: Báo cáo tình hình cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

……, ngày …. tháng …. năm …..

Kính gửi:

– Bộ Xây dựng;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Sở Xây dựng

Cơ quan85 ………………………..đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho ông (bà) ……………………………………………………………………….

Cơ quan86 …………………………… báo cáo một số nội dung như sau:

Họ tên chủ sở hữu: …………………..………………………………………..

Quốc tịch ………………………………………………………………………

Hộ chiếu số:…………..……………., cấp ngày …….tháng……..năm ………

Nơi cấp hộ chiếu ………………..……………………………………………..

Thường trú (tạm trú) tại: ………………..……………………………………..

Địa chỉ nhà ở được cấp Giấy chứng nhận87:

Số giấy chứng nhận: …………………, cấp ngày ……..tháng …….năm ……..

Cơ quan88…………………..đề nghị Sở Xây dựng thông báo lên trang Thông tin điện tử của Sở về nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận nêu tại văn bản này và báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý./.

(Gửi kèm theo là bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của tổ chức, cá nhân nêu trên).

CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình cấp GCN sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button