Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện là gì? Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện là gì?

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình hoạt động của văn phòng địa diện. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin hoạt động của văn phòng đại diện… Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……..

……….., ngày……… tháng……… năm………..

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của văn phòng đại diện…….

(Từ ngày … tháng … đến ngày … tháng … năm …(1))

1. Báo cáo nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện (nêu rõ công việc đã thực hiện và kết quả):

– Tuyên truyền, giới thiệu về xuất bản phẩm (số lượng cụ thể):

– Xúc tiến hợp tác về xuất bản, in, phát hành, bản quyền tác giả;

– Các hoạt động khác (nếu có).

2. Về tổ chức, nhân sự của Văn phòng đại diện

– Người đứng đầu: – Quốc tịch:

– Số lượng nhân viên;

– Các thay đổi về nhân sự, địa điểm của Văn phòng đại diện (nếu có);

– Hoạt động khác (nếu có).

3. Tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động Văn phòng đại diện:

– Các quy định pháp luật về xuất bản;

– Các quy định pháp luật khác có liên quan;

– Các nội dung khác (nếu có).

4. Đề xuất, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước (nếu có)

-……………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:
– Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Cục Xuất bản, In và Phát hành;

– Sở;
– Lưu:

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button