Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu là gì? Mẫu báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu là gì?

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu là mẫu bản báo cáo được lập ra để ghi chép về tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình sản xuất rượu… Mẫu được ban hành theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
………………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …

….., ngày ….. tháng ….. năm …

BÁO CÁO
Tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu trên địa bàn năm…..

Kính gửi: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng……..

STT

Tên tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công

Địa chỉ

Điện thoại

Loại rượu đăng ký sản xuất

Sản lượng rượu đăng ký sản xuất (lít)

Tên doanh nghiệp mua rượu để chế biến lại

1

2

….

TỔNG CỘNG

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button