Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (BC26/AC)

Tải về

BC26/AC – Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn mới nhất

share-data.top.vn xin giới thiệu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) được Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đây là mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất đã được share-data.top.vn cập nhật và gửi đến các bạn tham khảo.

  Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý

  Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý:


  Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất

  Nội dung cụ thể của Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được trình bày cụ thể dưới đây để các bạn tham khảo và nghiên cứu được chính xác và rõ ràng nhất.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————-

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

  Quý………Năm………

  1. Tên tổ chức (cá nhân):………………………………………………………………..

  2. Mã số thuế:………………………………………………………………………………..

  3. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

  Đơn vị tính: Số

  Tên loại
  hóa đơn
  Ký hiệu
  mẫu hóa đơn
  Ký hiệu
  hóa đơn
  Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành
  trong kỳ
  Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ
  Tổng số Số tồn
  đầu kỳ
  Số mua/
  phát hành
  trong kỳ
  Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy Trong đó
  Số lượng
  đã sử dụng
  Xóa bỏ Mất Hủy
  Từ số Đến số

  Từ số

  Đến số Từ số Đến số Cộng Số
  lượng
  Số Số lượng Số Số lượng Số
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Hóa đơn
  GTGT
  01GTKT3/001 AA/13P 200 1 100 101 200 1 104 104 50 3 8,12,22 1 101 50 51

  100
  Hóa đơn
  bán hàng
  01GTGT3/001
  Phiếu
  XKKVCNB
  01XKNB3/001

  Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

  Người lập biểu
  (Ký, ghi rõ họ, tên)

  …………, ngày……….. tháng………. năm………..

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button