Biểu Mẫu

Mẫu biên bản ghi nhận của Bộ Công an

Tải về Bản in

Mẫu biên bản ghi nhận của Bộ Công an là gì? Mẫu biên bản ghi nhận của Bộ Công an gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản ghi nhận của Bộ Công an là gì?

Mẫu biên bản ghi nhận của Bộ Công an là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc ghi nhận của Bộ Công an. Mẫu nêu rõ thông tin biên bản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 60/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu biên bản ghi nhận của Bộ Công an

….…….(1)

….………(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN GHI NHẬN

Hồi…..giờ…..ngày…..tháng…..năm…..

Tại: ……………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

…………………………………………………………………………………

Tiến hành ghi nhận việc ………………………(3) của ông (bà):

Họ và tên: ………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số …………cấp ngày………nơi cấp …………………

NỘI DUNG

……………………………………………………………………………………

Biên bản ghi nhận việc ………………(3) kết thúc hồi ……giờ…..cùng ngày đã được đọc lại cho mọi người có trên trên nghe, công nhận đúng và ký tên sau./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: …..

……………………………(8)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu biên bản ghi nhận của Bộ Công an

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button