Biểu Mẫu

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản

Tải về

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-NHNN về về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước.

TÊN CQ CHỦ QUẢN
TRỰC TIẾP
TÊN ĐƠN VỊ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: /BB

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Nhập tài sản từ…(i)…/Xuất tài sản giao …(i)…

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …. tại (ii)……………………………………………………………………

Lý do, căn cứ giao, nhận:…………………………………………………………………………………………..

Bên giao (Khách hàng):

– Ông (bà):………………………………………..Chức vụ:………………………………………………………….

– Đơn vị……………………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

– Giấy ủy quyền số:…………………………………………………………………………………………………….

– Số CMND/Hộ chiếu:……………………..Ngày cấp:……………………Nơi cấp:…………………………..

Bên nhận (Tổ chức tín dụng):………………………………………………………………………………………

– Ông (bà)………………………Chức vụ…………………………Số CMND/ Hộ chiếu………………………..

– Ông (bà)………………………Chức vụ…………………………Số CMND/ Hộ chiếu………………………..

Đã giao nhận tổng số (bằng chữ)

Gồm các loại:

Biên bản giao nhận theo Thông tư số 02/2016/TT-NHNN

Hình thức giao nhận:……………………..(iii)…………………………………………………………………..

Khách hàng Giao dịch viên Trưởng phòng nghiệp vụ Thủ kho tiền Giám đốc
(Ký, ghi rõ
họ tên)
(Ký, ghi rõ
họ tên)
(Ký, ghi rõ
họ tên)
(Ký, ghi rõ
họ tên)
(Ký, ghi rõ
họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button