Biểu Mẫu

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

Tải về Bản in

share-data.top.vn xin giới thiệu mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên của Công ty. Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc tại đây.

  1. Biên bản bầu giám đốc

  CÔNG TY …………………………

  Số:………..

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —-o0o—-

  BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CÔNG TY ………………………………….

  V/v: Bầu Giám đốc công ty

  Hôm nay vào hồi ……. ngày …… tháng …… năm ……. tại trụ sở Công ty ……………..(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………. do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày ……. tháng …… năm 2007) Địa chỉ…………………………..

  I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

  1. Các thành viên có mặt:

  STT Tên cổ đông sáng lập Số Cổ phần
  1.
  2.
  3.
  Tổng giá trị vốn góp:

  2. Các thành viên vắng mặt: Không có

  II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

  1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

  Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Giám đốc nhằm điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.

  2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

  Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Giám đốc của Công ty.

  3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp

  Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết

  4. Kết quả biểu quyết

  • Cổ đông tán thành: …… (……) = 100%
  • Cổ đông không tán thành: 0 (không) =0%

  5. Các quyết định đã được thông qua

  Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

  Họ và Tên: …………………………………………………………………………..
  Quốc tịch: …………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………..
  Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….
  CMND số : ………………… do công an TP Hà Nội cấp ngày ………………………..

  Giữ chức vụ: Giám đốc

  CÔNG TY ………………………………………………………………

  Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

  Các cổ đông nhất trí thông qua và ký tên:

  2. Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

  Nội dung cơ bản của mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc như sau:

  CÔNG TY………..
  —————

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  ————————

  Số: ……/…….- BB

  BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
  CÔNG TY ………………

  (V/v: Bổ nhiệm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị)

  Hôm nay, ngày……tháng…..năm 20…., vào hồi …… giờ tại trụ sở Công ty Cổ phần…………

  Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty gồm:

  …………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………

  Nội dung: Sau khi thoả thuận, các cổ đông Công ty ……………. cùng nhau thoả thuận và nhất trí:

  1. Bổ nhiệm Ông: …………………………………………… Sinh ngày: …………………………….

  Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

  Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………..

  Ngày cấp: …………………………………. Nơi cấp: Công an …………………………………………

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

  Làm Giám đốc Công ty ……………………………………………………………………..………..

  2. Bổ nhiệm Ông: …………………………………………. Sinh ngày: ………………………………

  Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

  Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………

  Ngày cấp: …………………………….. Nơi cấp: Công an………………………………………………

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

  Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ……………………………………………………………………..

  * Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Ông ………………………. và Ông ……………………..……. được giải quyết trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

  Kết luận:

  Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác.

  Chữ ký của các cổ đông

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button