Biểu Mẫu

Mẫu biên bản kiểm kê thuốc thử hóa chất

Tải về

Mẫu biên bản kiểm kê thuốc thử hóa chất

Mẫu biên bản kiểm kê thuốc thử hóa chất là mẫu biên bản được lập ra khi các cơ sở đã kiểm kê được số lượng thuốc thử, hóa chất của cơ sở mình. Mẫu biên bản ghi đầy đủ nội dung thông tin về số người kiểm kê, số thuốc thử hóa chất, đơn giá…… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 33/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu biên bản kiểm kê thuốc thử, hóa chất tại đây.

Mẫu báo cáo sử dụng thuốc thử hóa chất

Danh mục hóa chất tạm thời phải xây dựng phiếu an toàn hóa chất

Mẫu Bản khai báo hóa chất nguy hiểm của doanh nghiệp

Mẫu biên bản kiểm kê thuốc thử hóa chất

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm kê thuốc thử hóa chất như sau:

Mẫu 1 – PHỤ LỤC II

BIÊN BẢN KIỂM KÊ THUỐC THỬ/HÓA CHẤT

Bộ Y tế (Sở y tế):…………..

Bệnh viện:……………………

Tháng…..năm……

MS:…………….

Số:……………..

– Tổ kiểm kê gồm có:

1. Chức danh
2. Chức danh
3. Chức danh
4. Chức danh
5. Chức danh

– Đã kiểm kê tại: …………………………………………………………………………………………..

Từ …….. giờ …… ngày………..tháng……….năm………..đến……….giờ………… ngày……….tháng……….năm…………

– Kết quả như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT Tên Thuốc thử/ Hóa chất Đơn vị Số kiểm soát Nước sản xuất Hạn dùng Số lượng Hỏng vỡ Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Sổ sách Thực tế
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cộng khoản:

Ý kiến đề xuất: ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

THÀNH VIÊN

THƯ KÝ

Họ và tên:……………….

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM KÊ

Họ và tên:………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button