Biểu Mẫu

Mẫu biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

Tải về

Mẫu biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

Mẫu biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm là mẫu biên bản được lập ra khi có sự kiểm tra định vị về móng và các công trình ngầm. Mẫu biên bản nêu rõ các thông tin về công trình, địa điểm, giấy phép xây dựng, thành phần tham gia kiểm tra… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm tại đây.

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng

Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình

Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình

Mẫu biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH VỊ MÓNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM

(Căn cứ Điều……. Quyết định……/2004/QĐ-UB ngày…./……/…… của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Các thông tin về công trình:……………………………………………………………………….

– Công trình: ……………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………….

Số: ………………………………………………..Đường: …………………………………………….

Phường: ………………………………………………….Quận: ……………………………………..

(Nhằm thửa số:…………………………………………………, tờ bản đồ thứ…………………..)

– Giấy phép xây dựng số:…………………………. GPXD ngày: ………………của …………..

– Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (tổng dự toán) số:……… ngày: ……… của: ………

2. Thành phần tham gia kiểm tra:

– Chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………………….

– Chủ dự án (nếu có): ………………………………………………………………………………….

– Đơn vị thiết kế: ……………………………………………………………………………………….

– Đơn vị thi công: ……………………………………………………………………………………….

Sơ đồ minh họa vị trí các hố móng

(Cần ghi rõ khoảng cách các hố móng so với lộ giới, hẻm giới và các công trình kế cận)

Ngày kiểm tra Nội dung kiểm tra Các tiêu chí kiểm tra theo họa đồ thiết kế được duyệt Đánh giá Phân tích sai lệch
Phù hợp Không phù hợp
Ngày kiểm tra Lần 1
………..
1/ Định vị móng Các vị trí móng
Lộ giới (hẻm giới)
Khoảng lùi công trình so với lộ giới
Khoảng cách đến ranh đất, công trình kế cận
Ngày kiểm tra Lần 2
……….
2/ Cao độ nền

3/ Các công trình ngầm

Cao độ nền
Hầm tự hoại
Thoát nước

3. Kết luận và kiến nghị:

Kiểm tra lần 1: ………………………………………………………………………………………….

Kiểm tra lần 2: ………………………………………………………………………………………….

Chủ đầu tư
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)
– Lần 1:…………………………………………
– Lần 2:………………………………………..
Chủ dự án (nếu có)
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)
– Lần 1:………………………………………
– Lần 2:………………………………………
Đại diện đơn vị thiết kế
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)
– Lần 1:…………………………………………
– Lần 2:………………………………………..
Đại diện đơn vị thi công
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)
– Lần 1:………………………………………
– Lần 2:………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button