Biểu Mẫu

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay

Tải về

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay là mẫu biên bản được lập ra khi có sự kiểm tra của cán bộ thanh tra về việc sử dụng vốn mà ngân hàng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vay. Mẫu biên bản ghi đầy đủ nội dung của cuộc kiểm tra bao gồm mục đích sử dụng vốn, tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ, tài sản đảm bảo trả nợ…. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay tại đây.

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay như sau:

NGÂN HÀNG ……….
—————

CHI NHÁNH…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY

Họ và tên cán bộ kiểm tra:………………………………………………………………………………

Tên người vay:…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

Đã tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vay theo hợp đồng tín dụng số:…………………………….. ngày……tháng…….năm……..

I- NỘI DUNG KIỂM TRA

1- Mục đích sử dụng tiền vay:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2- Tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

3- Tài sản làm đảm bảo nợ:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

II- Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

III- Ý KIẾN CỦA NGƯỜI VAY:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI VAY
(Ký, ghi rõ họ tên)
CÁN BỘ KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button