Biểu Mẫu

Mẫu biên bản lấy mẫu hiện trường

Tải về

Mẫu biên bản lấy mẫu hiện trường

Mẫu biên bản lấy mẫu hiện trường là mẫu biên bản được lập ra khi lấy mẫu hiện trường công trình xây dựng. Mẫu biên bản nêu rõ công trình, hạng mục, thành phần tham gia, thời gian lấy mẫu, nội dung lấy mẫu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản lấy mẫu hiện trường tại đây.

Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ cho một công trình xây dựng

Mẫu biên bản kiểm tra điều kiện khởi công công trình xây dựng

Mẫu biên bản lấy mẫu hiện trường

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản lấy mẫu hiện trường như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

BIÊN BẢN LẤY MẪU HIỆN TRƯỜNG

(Kèm theo biên bản nghiệm thu công việc số ……, ngày…..tháng……năm…..)

Công trình: ……………………………………………………………………………………………

Hạng mục: …………………………………………………………………………………………….

I. Thành phần tham gia:

● Đại diện đơn vị thí nghiệm: ……………………………………………………………………

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: ……………………………………………..

● Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: …………………………………… Chức vụ: ………………………………………………

● Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………………………………………………

– Ông: …………………………………………..Chức vụ: ………………………………………..

II. Thời gian lấy mẫu:

Bắt đầu: …….giờ……ngày…….tháng…..năm…..

Kết thúc: …….giờ…..ngày….tháng…..năm…..

Tại công trình: ………………………………………………………………………………………

III. Nội dung lấy mẫu:

1. Mục đích lấy mẫu: (Ghi rõ lấy mẫu hiện trường để làm gì?) ………………………….

2. Tên mẫu: ………………………………………………………………………………………….

3. Phương pháp lấy mẫu: ………………………………………………………………………..

4. Số lượng (khối lượng mẫu): …………………………………………………………………

– Mẫu thí nghiệm: ………………………………………………………………………………….

– Mẫu bảo lưu (số lượng mẫu và nơi bảo lưu mẫu): ………………………………………

5. Tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng: (Ghi rõ tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng?)

Đánh giá: (Đánh giá công tác lấy mẫu có tuân thủ đúng các qui định hay không?)

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THÍ NGHIỆM VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button