Biểu Mẫu

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác đóng cừ tràm xử lý, gia cố

Tải về

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác đóng cừ tràm xử lý, gia cố

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác đóng cừ tràm xử lý, gia cố là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu công tác đóng cừ tràm xử lý và gia cố công trình xây dựng. Mẫu biên bản nêu rõ hạng mục công trình, thành phần tham gia, thời gian và nội dung nghiệm thu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản nghiệm thu công tác đóng cừ tràm cử lý, gia cố tại đây.

Mẫu biên bản theo dõi rung hạ cọc thí nghiệm

Mẫu biên bản theo dõi công tác đóng cọc đại trà

Mẫu biên bản theo dõi đóng cọc thí nghiệm

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác đóng cừ tràm xử lý, gia cố

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản nghiệm thu công tác đóng cừ tràm xử lý, gia cố như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
CÔNG TÁC ĐÓNG CỪ TRÀM XỬ LÝ, GIA CỐ

(Kèm theo biên bản hoàn thành bộ phận công trình xây dựng
Số…. ngày…tháng….năm….)

Công trình: …………………………………………………………………………………………………

Hạng mục: ………………………………………………………………………………………………….

1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

● Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát) .

– Ông: ……………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………

● Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………………………………………………………

– Ông: ……………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………

● Đại diện Nhà thầu Tư vấn Thiết kế: ………………………………………………………………….

– Ông: ………………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …..giờ…..ngày…..tháng….năm…..

Kết thúc: …..giờ….ngày….tháng…..năm….

Tại công trình: ……………………………………………………………………………………………….

3. Nội dung nghiệm thu:

a/ Kết quả kiểm tra:

Số TT Vị trí đóng Diện tích (m2)/chiều dài (m) Theo thiết kế Thực tế thi công Số lượng
cừ
(cây)
Mật độ Ф gốc
(cm)
Ф ngọn
(cm)
Hoặc
Ф tb (cm)
Chiều
dài
(m)
Mật độ Ф gốc
(cm)
Ф ngọn
(cm)
Hoặc
Ф tb
(cm)
Chiều
dài
(m)

b/ Chất lượng cừ tràm:

(Ghi nhận xét mức độ đồng đều của cừ tràm về đường kính, độ thẳng, cừ mới đốn còn tươi hay đã để lâu vv…)

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
CÁN BỘ GIÁM SÁT TÁC GIẢ
(Ký, ghi rõ họ tên)
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

– Cột vị trí đóng cần ghi các vị trí, Ví dụ: dưới bản đáy, dưới chân khay, 03 hàng ken xít dọc mái, v v…

– Cột diện tích/chiều dài: Tùy vào vị trí để ghi cho phù hợp; ví dụ: bản đáy hoặc sân tiêu năng thì ghi là m2; nếu là chân khay hoặc 03 hàng ken xít thì ghi là md.

– Cột mật độ: Tuỳ theo qui định của Thiết kế ghi trên bản vẽ để ghi đơn vị cho phù hợp: cây/m2 hoặc cây/md.

– Các cột Фgốc ; Фngọn ; hoặc Фtb : tuỳ theo qui định của thiết kế ghi trên bản vẽ để ghi cho phù hợp. Nếu bản vẽ qui định Фgốc ; Фngọn thì có thể bỏ cột Фtb; nếu bản vẽ qui định Фtb thì bỏ bớt 02 cột Фgốc; Фngọn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button