Biểu Mẫu

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác thi công tầng lọc

Tải về

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác thi công tầng lọc

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác thi công tầng lọc là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu công tác thi công tầng lọc. Mẫu biên bản nghiệm thu nêu rõ công trình hạng mục, thành phần tham gia nghiệm thu, thời gian và nội dung nghiệm thu, kết quả nghiệm thu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản nghiệm thu công tác thi công tầng lọc tại đây.

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác đóng cừ tràm xử lý, gia cố

Mẫu biên bản theo dõi công tác ép cọc đại trà

Mẫu biên bản theo dõi ép cọc thí nghiệm

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác thi công tầng lọc

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản nghiệm thu công tác thi công tầng lọc như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
CÔNG TÁC THI CÔNG TẦNG LỌC

(Kèm theo biên bản hoàn thành bộ phận công trình xây dựng
số……..ngày…..tháng…….năm…….)

Công trình: …………………………………………………………………………………………………..

Hạng mục: ……………………………………………………………………………………………………

1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

● Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát).

– Ông: …………………………………………………… Chức vụ: ………………………………………

● Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………………………………………………………

– Ông: ………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …….giờ……ngày……..tháng……..năm……….

Kết thúc: …………..giờ……ngày……..tháng…….năm……

Tại công trình: ………………………………………………………………………………………………

3. Nội dung nghiệm thu:

a/Kết quả kiểm tra:

STT Vị trí tầng lọc Vải lọc Đá dăm lọc Cát lọc
Loại vải Kích thước:
Dài x rộng (m)
Kích thước:
Dài x rộng x dày
(m)
Kích thước:
Dài x rộng x dày
(m)
1
2
3

b/ Nhận xét:

* Về tim tuyến: …………………………………………………………………………………………..

(Có đúng tim tuyến theo bản vẽ thiết kế không)

* Về cao độ và độ phẳng của mặt nền trước khi thi công tầng lọc: ………………………….

(Đánh giá cao độ mặt nền có đúng với cao độ thiết kế không, mặt nền có bằng phẳng không)
* Về độ phẳng của tầng lọc sau khi thi công: ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button