Biểu Mẫu

Mẫu biên bản nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí

Mẫu biên bản nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí là biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  1. Biên bản nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí là gì?

  Mẫu biên bản nghiệm thu điều hòa không khí là mẫu biên bản được lập ra khi tiến hành nghiệm thu điều hòa để kiểm tra về an toàn kỹ thuật, tiêu chuẩn hệ thông điều hòa…

  2. Biên bản về việc nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —-o0o—–

  BIÊN BẢN NGHIỆM THU

  V/v: Bảo dưỡng, sửa chữa điều hòa không khí

  Hôm nay, Thời gian: ngày …. tháng ….. năm ….., Chúng tôi gồm:

  BÊN A: CÔNG TY TNHH …………………

  Địa chỉ: …………………………………….

  Điện thoại: …………………………………

  Mã số thuế: …………………………………..

  Người đại diện: Ông/Bà: ………………………….. Chức vụ: ………………………….

  Ông/Bà: ………………………….. Chức vụ: ………………………….

  BÊN B (BÊN BÁN): CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………….

  Địa chỉ:……………………………………

  Điện thoại: ………………………………..

  Đại diện: Ông ……………….– Chức vụ: Giám đốc kỹ thuật

  Số tài khoản: …………………………..

  Mã số thuế:…………………………

  Hai bên đã tiến hành nghiệm thu khối lượng công việc sửa chữa, bảo dưỡng điều hoà không khí với những nội dung sau:

  1. Bên A đồng ý nghiệm thu khối lượng công việc do bên B hoàn thành gồm:

  STT Cơ sở Đơn giá Đơn vị Số lượng Thành tiền Tổng cộng
  1
  2
  3

  Bằng chữ: Mười ba triệu ba trăm lẻ một nghìn hai trăm đồng ./.

  Kết luận: Nội dung công việc Bên B đã thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng và đề nghị hoàn thiện thủ tục thanh toán

  Ghi chú:

  • Bên B có trạch nhiệm bảo hành dịch vụ điều hoà gồm sự cố: điều hoà chảy nước và mất gas trong thời gian 6 tháng
  • Bên B miễn phí toàn bộ chi phí kiểm tra điều hoà khi bên A yêu cầu trong thời gian 12 tháng

  Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

  ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button