Biểu Mẫu

Mẫu biên bản thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu

Tải về Bản in

Mẫu biên bản thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu là gì?

Mẫu biên bản thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, thông tin thẩm định… Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu biên bản thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ NHẬP KHẨU, PHÁT HÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số:..…..

..…, ngày……. tháng……. năm……..

BIÊN BẢN
Thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu(2)

– Căn cứ yêu cầu của Cục Xuất bản, In và Phát hành tại Giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm kinh doanh số:……………….. ngày…… tháng…… năm…….;

– Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định ngày…..tháng……năm………..;

Ngày……….. tháng……….. năm……… tại………………..Hội đồng thẩm định tiến hành tổ chức thẩm định xuất bản phẩm nhập khẩu.

Thành phần gồm:

1. Ông(bà) – Giám đốc, Chủ tịch hội đồng thẩm định

2. Ông(bà) – Chức danh, thành viên

3. Ông(bà) – Chức danh, thành viên

4. Ông(bà) – Chức danh, thành viên

5. Ông(bà) – Chức danh, thành viên

I/Nội dung thẩm định nội dung xuất bản phẩm:……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..…

II/ Kết luận của Hội đồng thẩm định nội dung xuất bản phẩm:……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản này được lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại Hội đồng, 01 bản lưu tại cơ sở nhập khẩu và một bản gửi kèm theo Công văn báo cáo Cục Xuất bản, In và Phát hành.

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button