Biểu Mẫu

Mẫu BK01-ĐK-TCT: Bảng kê các công ty con, công ty thành viên

Tải về

Mẫu BK01-ĐK-TCT: Bảng kê các công ty con, công ty thành viên ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Bảng kê các công ty con, công ty thành viên là gì?

Bảng kê các công ty con, công ty thành viên là mẫu dùng để kê khai thông tin nộp thuế của các công ty con. Mẫu gồm các thông tin: Mã số thuế, Tên công ty con, công ty thành viên, Địa chỉ của công ty con, công ty thành viên….

2. Mẫu BK01-ĐK-TCT: Bảng kê các công ty con, công ty thành viên

Mẫu số: BK01-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ

Các công ty con, công ty thành viên

(Kèm theo tờ khai mẫu số <01-ĐK-TCT>)

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có):

STT

Mã số thuế

Tên công ty con, công ty thành viên

Địa chỉ của công ty con, công ty thành viên

Vốn của công ty mẹ góp vào công ty con, công ty thành viên

Loại tiền (VNĐ/USD)

Tỷ lệ vốn của công ty mẹ góp vào công ty con, công ty thành viên (%)

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số

………., ngày …. / …. / …..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button