Biểu Mẫu

Mẫu BK02-ĐK-TCT: Bảng kê các đơn vị phụ thuộc

Tải về

Mẫu BK02-ĐK-TCT: Bảng kê các đơn vị phụ thuộc được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Bảng kê các đơn vị phụ thuộc là gì?

Bảng kê các đơn vị phụ thuộc là mẫu để kê khai thông tin nộp thuế của các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện). Mẫu gồm các thông tin: Tên đơn vị phụ thuộc, Địa chỉ của đơn vị phụ thuộc……..

2. Mẫu BK02-ĐK-TCT: Bảng kê các đơn vị phụ thuộc

Mẫu số: BK02-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ

Các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện)

(Kèm theo tờ khai Mẫu số <01-ĐK-TCT hoặc 02-ĐK-TCT>)

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có):

STT

Tên đơn vị phụ thuộc

Địa chỉ của đơn vị phụ thuộc

Số Quyết định thành lập

Ngày ban hành Quyết định thành lập

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số

………., ngày …. / …. / …..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button