Biểu Mẫu

Mẫu BK03-ĐK-TCT: Bảng kê địa điểm kinh doanh

Tải về

Mẫu BK03-ĐK-TCT: Bảng kê địa điểm kinh doanh được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Bảng kê địa điểm kinh doanh là gì?

Bảng kê địa điểm kinh doanh là mẫu dung để kê khai các địa điểm kinh doanh, kho hàng. Mẫu gồm các thông tin: Tên địa điểm kinh doanh, kho hàng, Số Quyết định thành lập, Ngày ban hành Quyết định thành lập……..

2. Mẫu BK03-ĐK-TCT: Bảng kê địa điểm kinh doanh

Mẫu số: BK03-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ

Các địa điểm kinh doanh, kho hàng

(Kèm theo tờ khai mẫu số <01-ĐK-TCT hoặc 02-ĐK-TCT>)

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có):

STT

Tên địa điểm kinh doanh, kho hàng

Số Quyết định thành lập

Ngày ban hành Quyết định thành lập

Số nhà, đường phố (thôn xóm)

Phường/ xã

Quận/ huyện

Tỉnh/ thành phố

1

2

….

….

….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số

………., ngày …. / …. / …..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button