Biểu Mẫu

Mẫu C07-TS: Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

Tải về

Mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

Mẫu C07-TS: Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc sử dụng phôi thẻ bảo hiểm y tế. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin cán bộ phát hành phôi thẻ, nội dung sử dụng phôi thẻ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ bảo hiểm y tế tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu C07-TS: Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT như sau:

BHXH…………….

BHXH…………….

Mẫu C07-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

PHIẾU SỬ DỤNG PHÔI THẺ BHYT

Số:……………., ngày:……………….

Họ tên cán bộ phát hành: ………………………………………………………………………..

Phôi thẻ BHYT có trước khi in: …………………………………………………………………

Phôi thẻ BHYT còn sau khi in: ………………………………………………………………….

Tên các đơn vị cấp thẻ BHYT …………………………………………………………………..

Mã các đơn vị ………………………………………………………………………………………..

Nội dung:

STT

Diễn giải

Số lượng

1

2

3

1

Số phôi sử dụng

2

Tăng mới

3

Cấp lại

4

Cấp đổi do hỏng

5

Cấp đổi do điều chỉnh thông tin

6

Cấp đổi nơi KCB BĐ

7

Cấp đổi quyền lợi

8

Cấp đổi do nguyên nhân khác

9

Hỏng do nhà in

10

Hỏng do in

11

Mất do bảo quản

12

Hỏng do bảo quản

13

Giảm khác

HƯỚNG DẪN LẬP

Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT (Mẫu C07-TS)

a) Mục đích: để theo dõi số lượng phôi thẻ sử dụng khi phát hành thẻ.

b) Trách nhiệm lập: cán bộ chuyên quản.

c) Thời gian lập: vào cuối ngày có phát sinh.

d) Phương pháp lập:

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột 1: ghi số thứ tự.

– Cột 2: ghi các nội dung sử dụng phôi thẻ BHYT.

– Cột 3: ghi số lượng phôi thẻ BHYT sử dụng.

Chỉ tiêu hàng ngang: ghi đầy đủ tiêu thức theo quy định

Mẫu C07-TS: Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button