Biểu Mẫu

Mẫu C1-04/NS: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

Tải về Bản in

Mẫu C1-04/NS lệnh hoàn trả khoản thu từ ngân sách nhà nước được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

  1. Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

  Không ghi vào khu vực này

  CƠ QUAN CẤP TRÊN…

  CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ…

  Mẫu số C1-04/NS
  (Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
  Số: ……..

  LỆNH HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  Căn cứ Quyết định về việc hoàn thuế số: …………………. ngày: ……………….

  của cơ quan quản lý thu …………………………………. Mã CQ thu: ………………

  Đề nghị KBNN A (nơi trực tiếp hoàn trả): …………………….. Tỉnh, Tp ……………

  Hoàn trả cho: ………………………………………….. Mã số thuế: ………………..

  Địa chỉ: ……………. Quận/Huyện …………… Tỉnh/Thành phố ………………

  Hình thức hoàn trả bằng: Tiền mặt □ Chuyển khoản □

  Tên tổ chức/người nhận tiền: …………………………………………………………

  Chuyển tiền vào tài khoản số ……………………………. Tại Ngân hàng (KBNN) (B): …………….

  (hoặc) trả tiền mặt cho: …………. Số CMND/HC: ………… Cấp ngày: …….. Nơi cấp: …………

  Lý do hoàn trả: …………………………………………………………………………

  Chi tiết nội dung khoản hoàn trả.

  STT

  Nội dung khoản nộp NSNN/Chi hoàn thuế/ Trả lãi (nếu có)

  NDKT

  chương

  Mã ĐBHC

  KBNN nơi thu NSNN

  Năm NS

  Số tiền đã nộp

  Số tin được quyết định hoàn trả

  Tổng cộng

  Tổng số tiền hoàn trả ghi bằng chữ: ..………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………


  NGƯỜI LẬP
  (Ký, ghi họ tên)

  Ngày … tháng …. năm ………..
  THỦ TRƯỞNG
  (Ký tên, ghi họ tên, đóng dấu)

  PHN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ

  1. Hạch toán phần hoàn trả:

  Niên độ hạch toán hoàn trả ………….

  – Giảm thu NSNN □

  – Chi NSNN □ Mã NDKT ……. Mã Chương ……

  Mã ngành KT ………………

  Mã nguồn NSNN

  Định khoản

  Mã ĐBHC

  Số tiền

  Nợ TK

  Có TK

  2. Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có)

  KBNN ……………… Mã KBNN:…………….

  NGƯỜI NHẬN TIỀN
  Ngày … tháng … năm …
  (Ký, ghi họ tên)

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC HOÀN TRẢ (A)
  Ngày … tháng … năm ….

  NGÂN HÀNG (KHO BẠC NHÀ NƯỚC) B
  Ngày … tháng … năm ….

  THỦ QUỸ

  KẾ TOÁN

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  GIÁM ĐỐC

  KẾ TOÁN

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  2. Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  Nội dung cơ bản của lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước như sau:

  CƠ QUAN CẤP TRÊN…

  CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ…

  LỆNH HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  Căn cứ Quyết định về việc hoàn thuế số:………………………….ngày:………………………………………..

  của cơ quan quản lý thu Mã CQ thu:………………………………………………………………………………….

  Đề nghị KBNN A (nơi trực tiếp hoàn trả):……………………………..Tỉnh, TP:………………………………..

  Hoàn trả cho:……………………………………………Mã số thuế:…………………………………………………….

  Địa chỉ:……………………….Quận/Huyện……………………………..Tỉnh/Thành phố……………………………..

  Hình thức hoàn trả bằng: Tiền mặt Chuyển khoản c

  Chuyển tiền vào tài khoản số:…………………………………Tại Ngân hàng (KBNN) (B):………………………

  (hoặc) trả tiền mặt cho:…………………………..Số CMND/HC:…………………..Cấp ngày: Nơi cấp:…………………..

  Lý do hoàn trả:………………………………………………………………………………………………………………..

  STT

  Nội dung

  khoản nộp NSNN/ Chi hoàn thuế GTGT

  Mã NDKT

  chương

  KBNN nơi thu NSNN

  Năm NS

  Số tiền đã nộp

  Số tiền được quyết định hoàn trả

  Tổng cộng

  Chi tiết nội dung khoản hoàn trả:…………………………………………………………………………………..

  Tổng số tiền hoàn trả ghi bằng chữ:………………………………………………………………………………

  Ngày……tháng…..năm…….

  NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG

  (Ký, ghi họ tên) (Ký tên, ghi họ tên, đóng dấu)

  PHẦN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ

  1. Hạch toán phần hoàn trả:

  Niên độ hạch toán hoàn trả

  – Giảm thu NSNN c

  – Chi NSNN c Mã NDKT Mã ĐBHC

  Mã chương Mã ngành KT

  Mã nguồn NSNN

  Định khoản

  Số tiền

  Nợ TK

  Có TK

  2. Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có)

  KBNN Mã KBNN:

  NGƯỜI NHẬN TIỀN

  (Ký, ghi họ tên)

  KBNN HOÀN TRẢ (A)

  Ngày……..tháng ……năm ……

  Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

  NGÂN HÀNG (KBNN) B

  Ngày……..tháng ……năm ……

  Kế toán Kế toán trưởng

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button