Biểu Mẫu

Mẫu C1-05: Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

Tải về Bản in

share-data.top.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C1-05/NS – Mẫu lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

  1. Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

  Không ghi vào khu vực này

  CƠ QUAN CẤP TRÊN…

  CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ

  Mẫu số C1-05/NS
  (Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
  Số: …………..

  LỆNH HOÀN TRẢ KIÊM BÙ TRỪ THU NSNN

  Căn cứ Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước số …….. ngày …………. của cơ quan quản lý thu ………………………. Mã CQ thu: …………………..

  Đề nghị KBNN A: …………………………………. Tỉnh, TP: ………………………

  1) Hoàn trả cho: ………………………………. Mã số thuế: ..………………………

  Địa chỉ: ……………………. Quận/Huyện: …………. Tỉnh/TP ……………………

  Lý do hoàn trả: …………………….……………………………………………….

  Chi tiết nội dung khoản hoàn trả

  STT

  Nội dung khoản nộp NSNN/ Chi hoàn thuế/ Trả lãi (nếu có)

  NDKT

  chương

  ĐBHC

  KBNN nơi thu NSNN

  Năm NS

  Số tin đã nộp

  Số tin được quyết định hoàn

  Tng cộng

  Tổng số tiền được hoàn trả ghi bằng chữ: ……………………………………………

  ……………………………………………………….…………………………………

  2) Khấu trừ khoản hoàn trả để thu NSNN:

  Chi tiết nội dung khoản thu:

  STT

  Nội dung khoản thu NSNN

  Mã số thuế

  Số Tờ khai/Quyết định/Thông báo

  Kỳ thuế/ Ngày Tờ khai/ Quyết định/ Thông báo

  Mã TKKT

  Mã NDKT

  Mã CQ thu

  Mã chương

  Mã ĐBHC

  KBNN nơi thu NSNN

  Số tiền thu NSNN

  Tổng cộng

  Tổng số tiền nộp Ngân sách ghi bằng chữ: ……………………………………………

  ……………………………………………………….…………………………………

  3. Hoàn trả số tiền còn lại sau khi đã bù trừ khoản phải nộp NSNN: Bằng số:…………………

  Bằng chữ: ….………………………….………………………………………………

  ……………………………………………………….…………………………………

  Hình thức hoàn trả bằng: Tiền mặt □ Chuyển khoản □

  Tên tổ chức/người nhận tiền: ……………………….…………………………………

  Chuyển tiền vào tài khoản số: ……………… Tại Ngân hàng (KBNN) (B): ………………

  (hoặc) trả tiền mặt cho: …………… Số CMND/HC: …………. Cấp ngày: …….. Nơi cấp: ………..

  NGƯỜI NHẬN TIỀN
  (Ký, ghi họ tên)

  CƠ QUAN THU
  Ngày ….. tháng ….. năm ……..

  NGƯỜI LẬP
  (Ký, ghi họ tên)

  THỦ TRƯỞNG
  (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

  PHN KBNN HẠCH TOÁN

  Mã nguồn NSNN

  Định khoản

  Mã ĐBHC

  Số tiền

  Nợ TK

  Có TK

  1. Hạch toán phần hoàn trả

  – Niên độ hạch toán hoàn trả:

  – Giảm thu NSNN □

  – Chi NSNN □ Mã NDKT …….Mã chương……….

  Mã ngành KT: ……………………..

  2. Hạch toán phần nộp ngân sách:

  – Tại KBNN hoàn trả:

  – Tại KBNN B: …………………… Mã KBNN: ……………

  – ……………………………………………………………..

  3. Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có):

  – Tại KBNN: …………………….. Mã KBNN: …………

  – Tại KBNN: …………………….. Mã KBNN: …………

  4. Hạch toán báo Có KB nơi ghi thu (nếu có):

  – Tại KBNN: …………………….. Mã KBNN: …………

  – Tại KBNN: …………………….. Mã KBNN: …………

  5. Hạch toán phần còn lại trả cho đối tượng thụ hưng (số còn lại được hoàn trả sau khi bù trừ):

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC HOÀN TRẢ (A)
  Ngày … tháng … năm ..…..

  NGÂN HÀNG (KHO BẠC NHÀ NƯỚC) B
  Ngày … tháng … năm …..

  THỦ QUỸ

  KẾ TOÁN

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  GIÁM ĐỐC

  KẾ TOÁN

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  2. Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  Nội dung cơ bản của mẫu lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước như sau:

  CƠ QUAN CẤP TRÊN…

  CQ QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ …

  LỆNH HOÀN TRẢ KIÊM BÙ TRỪ THU NSNN

  Căn cứ Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước số……………ngày……………….của cơ quan quản lý thu………………………………..Mã CQ thu:………………………………………

  Đề nghị KBNN A:……………………………….Tỉnh, TP:……………………………………………….

  1) Hoàn trả cho:……………………………Mã số thuế:………………………………………………

  Địa chỉ:…………………………Quận/Huyện:………………………………….Tỉnh/TP:…………………..

  Lý do hoàn trả:…………………………………………………………………………………………………….

  Chi tiết nội dung khoản hoàn trả:…………………………………………………………………………….

  STT

  Nội dung khoản nộp NSNN/ Chi hoàn thuế GTGT

  Mã NDKT

  Mã chương

  KBNN nơi thu NSNN

  Năm NS

  Số tiền

  đã nộp

  Số tiền được quyết định hoàn

  Tổng cộng

  Tổng số tiền được hoàn trả ghi bằng chữ:……………………………………………………………..

  2) Khấu trừ khoản hoàn trả để thu NSNN:

  Chi tiết nội dung khoản thu:

  STT

  Nội dung khoản thu NSNN

  Mã số thuế

  Số Tờ khai/Quyết định/Thông báo

  Kỳ thuế/ Ngày Tờ khai/ Quyết định/ Thông báo

  Mã TKKT

  NDKT

  Mã CQ thu

  chương

  KBNN nơi thu NSNN

  Số tiền thu NSNN

  Tổng cộng

  Tổng số tiền nộp Ngân sách ghi bằng chữ:……………………………………………………………………….

  3. Hoàn trả số tiền còn lại sau khi đã bù trừ khoản phải nộp NSNN:

  Bằng số:…………………………………………………………..

  Bằng chữ:…………………………………………………………

  Hình thức hoàn trả bằng: Tiền mặt Chuyển khoản

  Chuyển tiền vào tài khoản số:………………………………..Tại Ngân hàng (KBNN) (B):……………………………………………….

  (hoặc) trả tiền mặt cho:……………………………….Số CMND/HC:…………………..Cấp ngày……………… Nơi cấp:……………..

  PHẦN KBNN HẠCH TOÁN

  1. Hạch toán phần hoàn trả

  – Niên độ hạch toán hoàn trả:

  – Giảm thu NSNN c

  – Chi NSNN c Mã NDKT: …….Mã chương………

  Mã ĐBHC:………. Mã ngành KT:…….

  nguồn NSNN

  Định khoản

  Số tiền

  Nợ TK

  Có TK

  2. Hạch toán phần nộp ngân sách:

  – Tại KBNN hoàn trả :

  – Tại KBNN B: Mã KBNN:

  – Mã ĐBHC :

  3. Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có):

  – Tại KBNN: Mã KBNN:

  – Tại KBNN: Mã KBNN:

  4. Hạch toán báo Có KB nơi ghi thu (nếu có):

  – Tại KBNN: Mã KBNN:

  – Tại KBNN: Mã KBNN:

  5. Hạch toán phần còn lại trả cho đối tượng thụ hưởng (số còn lại được hoàn trả sau khi bù trừ):

  NGƯỜI NHẬN TIỀN

  (Ký, ghi họ tên)

  KBNN HOÀN TRẢ (A)

  Ngày……..tháng ……năm ……

  Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

  NGÂN HÀNG (KBNN) B

  Ngày……..tháng ……năm ……

  Kế toán Kế toán trưởng

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button