Biểu Mẫu

Mẫu C2-01a/NS: Lệnh chi tiền

Tải về Bản in

share-data.top.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C2-01a/NS – Lệnh chi tiền. Mẫu được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

  1. Lệnh chi tiền theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

  CƠ QUAN TÀI CHÍNH/UBND CẤP XÃ ……………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Mẫu số C2-01a/NS
  (Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
  Số: ….. Năm NS: ……

  LỆNH CHI TIỀN

  Thực chi □ Tạm ứng □ | Chuyển khoản □ Tiền mặt □

  (Đánh du X vào ô tương ứng)

  Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ……….. ngày …………….

  PHẦN GHI ĐỊNH KHOẢN

  Yêu cầu Kho bạc Nhà nước ……………………………………….

  Chi Ngân sách …………… Tài khoản: ……………………………

  Mã TCNS ………………….Tên CTMT, DA: ………………………

  ………………………………………. Mã CTMT, DA: ……………….

  Nợ TK: ………………………….

  Có TK: ………………………….

  Mã ĐBHC: ……………………..

  Nội dung chi

  Mã NDKT

  Mã chương

  Mã ngành KT

  Mã nguồn NSNN

  Số tiền

  Tổng cộng

  Tng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………

  Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền: ………………………………………………………………………

  Số CMND: ……………………. Cấp ngày: ……………… Nơi cấp: ………………………………….

  Tài khoản: …………………………………………. Tại KBNN (NH): ………………………………….

  CƠ QUAN TÀI CHÍNH/UBND CP XÃ
  Ngày … tháng … năm …..

  NGƯỜI NHẬN TIN
  Ngày … tháng … năm …
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC
  Ngày … tháng … năm ……

  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  (Ký, ghi họ tên)

  THỦ TRƯỞNG
  (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

  THỦ QUỸ

  KẾ TOÁN

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  GIÁM ĐỐC

  2. Lệnh chi tiền theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  Nội dung cơ bản của mẫu lệnh chi tiền như sau:

  Cơ quan Tài chính

  …………………………..

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

  LỆNH CHI TIỀN

  Thực chi Tạm ứng

  Chuyển khoản Tiền mặt

  Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ngày………………………………………………………………….

  Yêu cầu Kho bạc Nhà nước……………………………………………………………………………………..

  Chi Ngân sách Tài khoản:……………………………………………………………………………………….

  Mã TCNS Tên CTMT, DA:………………………………………………………………………………………

  Mã CTMT, DA:………………………………………………………………………………………………………

  Nội dung chi

  Mã NDKT

  chương

  Mã ngành KT

  Mã nguồn NSNN

  Số tiền

  Tổng cộng

  Tổng số tiền ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………

  Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:………………………………………………………………….

  Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:………………………………………………………………………

  Tài khoản:………………………………..Tại KBNN(NH):…………………………………………..

  CƠ QUAN TÀI CHÍNH

  Ngày…….tháng……năm …………

  Kế toán trưởng Thủ trưởng

  (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)

  NGƯỜI NHẬN TIỀN

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  Ngày…….tháng……năm …………

  Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button