Biểu Mẫu

Mẫu C2-14a/NS lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam

Tải về Bản in

share-data.top.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu C2-14a/NS – Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam mới nhất hiện nay. Mẫu C2-14a/NS được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

  1. Mẫu C2-14a/NS theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

  CƠ QUAN TÀI CHÍNH

  ……………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Mẫu số C214a/NS
  (Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
  Số: …….. Năm NS: …………

  LỆNH CHI TRẢ NỢ TRONG NƯỚC BẰNG ĐNG VIỆT NAM

  Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ……….. ngày ……………….

  Yêu cầu Kho bạc Nhà nước ………………. chi trả Gốc, lãi, phí khoản vay của ngân sách cấp: ………………………………………………………………

  Đơn vị nhận tiền: ………………………………………………………

  Tài khoản số: ……………………… Tại NH (KBNN) ……………….

  Ngày đến hạn thanh toán: ……………………………………………

  PHẦN KBNN GHI

  Nợ TK: …………………..

  Có TK: ………………….

  Mã ĐBHC: ……………..

  Nội dung thanh toán

  Mã NDKT

  Mã chương

  Mã ngành KT

  Mã CTMT, DA và HTCT

  Mã nguồn NSNN

  Số tiền

  1. Thanh toán gốc:

  2. Thanh toán lãi:

  3. Thanh toán phí và chi phí phát sinh khác từ khoản vay:

  Tổng cộng:

  Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC
  Ngày … tháng … năm ..……

  CƠ QUAN TÀI CHÍNH
  Ngày … tháng … năm ..……

  KẾ TOÁN

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  GIÁM ĐỐC

  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  (Ký, ghi họ tên)

  THỦ TRƯỞNG
  (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

  2. Mẫu C2-14a/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  Nội dung cơ bản của mẫu lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam như sau:

  Cơ quan Tài chính

  ………………………..

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

  Mẫu số C2-14a/NS

  (Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)

  Số:….……………

  Năm NS:……….

  LỆNH CHI TRẢ NỢ TRONG NƯỚC BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

  Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ngày…………………………………

  Yêu cầu Kho bạc Nhà nước…………………………….chi trả Gốc, lãi, phí khoản vay của

  ngân sách cấp:……………………………………………………………………..

  Đơn vị nhận tiền:………………………………………………………………….

  Tài khoản số:…………………………..Tại NH (KBNN):……………………..

  Ngày đến hạn thanh toán:………………………………………………………

  Nội dung thanh toán

  Mã NDKT

  Mã chương

  ngành KT

  Mã CTMT, DA và HTCT

  Mã nguồn NSNN

  Số tiền

  1. Thanh toán gốc:

  2. Thanh toán lãi:

  3. Thanh toán phí phát hành:

  Tổng cộng:

  Tổng số tiền ghi bằng chữ:………………………………………………………………

  CƠ QUAN TÀI CHÍNH

  Ngày…….tháng……năm …………

  Kế toán trưởng Thủ trưởng

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  Ngày…….tháng……năm …………

  Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

  NGÂN HÀNG A

  Ngày……….tháng…….năm………….

  Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

  NGÂN HÀNG, KBNN B

  Ngày……….tháng…….năm………….

  Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

  Mẫu lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button