Biểu Mẫu

Mẫu C2-16/NS lệnh chi trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ

Tải về Bản in

Mẫu C2-16/NS – Lệnh chi trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

  1. Mẫu C2-16/NS theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

  BỘ TÀI CHÍNH
  CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Mẫu số C216/NS
  (Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
  Số: …….. Năm NS: ………

  LỆNH CHI TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI BẰNG NGOẠI TỆ

  Căn cứ kế hoạch trả nợ nước ngoài năm …………………….

  Yêu cầu Kho bạc Nhà nước …………………………………..

  Chi Ngân sách: …………………………………………………

  Mã chương: ……………………. Mã nguồn NSNN: ………..

  Đơn vị hưởng: ……………………………………………………

  Mã ĐBHC (mã nhà tài trợ): …………………………………….

  PHẦN KBNN GHI

  Nợ TK: ……………………….

  Nợ TK: ……………………….

  Có TK: ……………………….

  Nội dung chi

  Mã NDKT

  Mã ngành kinh tế

  Số tiền

  Nguyên tệ

  Quy USD

  Quy VND

  1. Thanh toán gốc:

  2. Thanh toán lãi.

  3. Thanh toán phí và chi phí phát sinh khác từ khoản vay:

  Tổng cộng:

  Tổng số tiền ghi bằng chữ (VND): …………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ____________________________________________________________________________

  Yêu cầu Kho bạc Nhà nước Trung ương làm thủ tục trích từ Quỹ ngoại tệ tập trung:

  Số tiền:

  Bằng số: ………………………………………………………………….

  Bằng chữ …………………………………………………………………

  Đ tr cho:

  (Tên chủ nợ) ……………………………………………………………..

  Nước chủ nợ:

  ……………………………………………………………………………………………..

  Tài khon:

  ……………………………………………………………………………………………..

  Ngân hàng người thụ hưởng:

  ……………………………………………………………………………………………..

  SWIFT CODE:

  ……………………………………………………………………………………………..

  Ngân hàng trung gian:

  ……………………………………………………………………………………………..

  SWIFT CODE:

  ……………………………………………………………………………………………..

  Nội dung:

  ……………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………..

  Kỳ hạn thanh toán:

  ……………………………………………………………………………………………..

  (Phí ngân hàng trích từ ngân sách nhà nước)

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC
  Ngày … tháng … năm ..…..

  CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI
  …….., ngày … tháng … năm …..

  KẾ TOÁN

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  GIÁM ĐỐC

  NGƯỜI LẬP
  (Ký, ghi họ tên)

  TRƯỞNG PHÒNG
  (Ký, ghi họ tên)

  THỦ TRƯỞNG
  (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

  2. Mẫu C2-16/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  Nội dung cơ bản của lệnh chi trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ như sau:

  BỘ TÀI CHÍNH

  Cục Quản lý nợ

  và Tài chính đối ngoại

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

  ____________________________________

  LỆNH CHI TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI BẰNG NGOẠI TỆ

  Căn cứ kế hoạch trả nợ nước ngoài năm………………………………………………………………………

  Yêu cầu Kho bạc Nhà nước………………………………………………………………………………………..

  Chi Ngân sách:………………………………………………………………………………………………………….

  Mã chương:……………………..Mã ngành kinh tế:……………………Mã nguồn NSNN:………………..

  Đơn vị hưởng:……………………………………………………………………………………………………………

  Mã ĐBHC (mã nhà tài trợ):………………………………………………………………………………………….

  Nội dung chi

  Mã NDKT

  Số tiền

  Nguyên tệ

  Quy USD

  Quy VND

  Trả nợ nước ngoài

  Tổng cộng:

  Tổng số tiền ghi bằng chữ (VND):……………………………………………………………………………..

  Yêu cầu Kho bạc Nhà nước Trung ương làm thủ tục trích từ Quỹ ngoại tệ tập trung:

  Số tiền: Bằng số:…………………………………………………………………………………………………..

  Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………..

  Để trả cho: (Tên chủ nợ)………………………………………………………………………………………..

  Nước chủ nợ:……………………………………………………………………………………………

  Tài khoản:………………………………………………………………………………………………….

  Ngân hàng người thụ hưởng:……………………………………………………………………..

  SWIFT CODE:………………………………………………………………………………………………

  Ngân hàng trung gian:…………………………………………………………………………………

  SWIFT CODE:………………………………………………………………………………………………

  Nội dung: ……………………………………………………………………………………………………

  Kỳ hạn thanh toán:……………………………………………………………………………………….

  (Phí ngân hàng trích từ ngân sách nhà nước)

  Mẫu lệnh chi trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ

  lệnh chi trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Check Also
  Close
  Back to top button