Biểu Mẫu

Mẫu C3-05/NS phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước

Tải về Bản in

Mẫu C3-05/NS – Phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

  1. Mẫu C3-05/NS theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

  Không ghi vào khu vực này

  PHIU ĐIỀU CHỈNH CÁC KHOẢN CHI NSNN

  Mẫu số C305/NS
  (Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
  Số: ……..…

  Đơn vị đề nghị điều chỉnh: …………………………………………………………………………

  Đề nghị Kho bạc nhà nước: ………………………………………………………………………… điều chỉnh số liệu chi ngân sách.

  Lý do điều chỉnh: ……………………………………………………………………………………

  STT

  Ngày hạch toán

  Số chứng từ

  Diễn giải

  Năm NS

  TKKT

  Tạm ứng/ ƯT chưa đủ ĐKTT

  Thực chi/ ƯT đ ĐKTT

  ND KT

  cấp NS

  ĐV QH NS

  ĐB HC

  chương

  ngành KT

  CTMT, DA và HTCT

  ngun NSNN

  Năm KHV

  dự phòng

  Số tiền

  N

  – Số liệu đã hạch toán

  – Số liệu đề nghị điều chỉnh

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC
  Ngày … tháng … năm …..

  ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH
  Ngày … tháng … năm …..

  KẾ TOÁN

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  GIÁM ĐỐC

  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  (Ký, ghi họ tên)

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

  2. Mẫu C3-05/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  Nội dung cơ bản của phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước như sau:

  PHIẾU ĐIỀU CHỈNH CÁC KHOẢN CHI NSNN

  Cơ quan/Phòng/Bộ phận đề nghị:………………………………………………………………..

  Đề nghị Kho bạc nhà nước/Bộ phận Kế toán………………………………….điều chỉnh số liệu chi ngân sách.

  Lý do điều chỉnh:……………………………………………………………………………………….

  Số

  TT

  Ngày

  hạch toán

  Số

  CT

  Diễn giải

  Năm NS

  Mã TKKT

  Tạm ứng/ƯT chưa đủ ĐKTT

  Thực chi/ ƯT đủ ĐKTT

  Mã NDKT

  Mã cấp NS

  Mã ĐVQ
  HNS

  Mã ĐBHC

  MC

  Mã ngành KT

  CTMT, DA và HTCT

  Mã nguồn NSNN

  Năm KHV

  Số tiền

  Nợ

  – Số liệu đã hạch toán

  – Số liệu đề nghị điều chỉnh

  CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  Ngày … tháng … năm….

  Kế toán trưởng Thủ trưởng

  Ngày … tháng … năm….

  Bộ phận kiểm soát chi

  Kiểm soát Phụ trách

  Ngày … tháng … năm….

  Bộ phận kế toán

  Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

  Mẫu phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button