Biểu Mẫu

Mẫu C6-09/KB phiếu điều chỉnh

Tải về Bản in

Mẫu C6-09/KB phiếu điều chỉnh được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

  1. Mẫu C6-09/KB theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

  Không ghi vào khu vực này

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC …………………

  Mẫu số C609/KB
  (Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
  Số: ……..…………

  PHIẾU ĐIỀU CHỈNH

  Lập ngày …… tháng …… năm …….

  Ngày ghi sổ bút toán cần điều chỉnh ……………………………………………………………….

  Nội dung và nguyên nhân cần điều chỉnh: …………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Thông tin điều chỉnh theo chi tiết sau:

  TKKT

  NDKT

  cấp NS

  ĐVQHNS

  ĐBHC

  chương

  Mã ngành KT

  CTMT, DA và HTCT

  nguồn NSNN

  Mã dự phòng

  Năm NS

  Số tiền

  Nợ

  Ngày … tháng … năm …

  KẾ TOÁN

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  2. Mẫu C6-09/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  Nội dung cơ bản của mẫu số C6-09/NS phiếu điều chỉnh như sau:

  Không ghi vào khu vực này

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC ……………

  Mẫu số C6-09/NS

  (Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)

  Số: ……………….

  PHIẾU ĐIỀU CHỈNH

  Lập ngày……. tháng……. năm………

  Ngày ghi sổ bút toán cần điều chỉnh ……………………………………………………….

  Nội dung và nguyên nhân cần điều chỉnh: ……………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………..

  Thông tin điều chỉnh theo chi tiết sau:

  Mã TKKT

  Mã NDKT

  Mã cấp NS

  Mã ĐVQHNS

  Mã ĐBHC

  Mã chương

  Mã ngành KT

  Mã CTMT, DA và HTCT

  Mã nguồn NSNN

  Năm NS

  Số tiền

  Nợ

  Bộ phận kiểm soát chi
  Ngày … tháng … năm …

  Bộ phận Kế toán
  Ngày … tháng … năm …

  Kiểm soát

  Phụ trách

  Kế toán

  Kế toán trưởng

  Giám đốc KBNN

  Mẫu số C6-09/NS phiếu điều chỉnh

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Check Also
  Close
  Back to top button