Biểu Mẫu

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa

Tải về

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch là mẫu chứng chỉ được lập ra để công nhận về nghiệp vụ điều hành du lịch. Mẫu chứng chỉ nêu rõ thông tin của người được cấp chứng chỉ… Mẫu được ban hành theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch như sau:

Ảnh 3×4
(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH NỘI ĐỊA

(…………………………(1)…………………………..)

Cấp cho Ông/Bà: ……………………………………………………………………………..

Sinh ngày…../…./…….

Giấy Chứng minh nhân dân /Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: …………

Do………………………. cấp ngày…/…/…….. tại …………………………………….

Đã đạt kỳ thi nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Được tổ chức tại ………………………………….…………………ngày…/…/…….

Số hiệu chứng chỉ

… … …, ngày …… tháng ….. năm …..

(3)

(…………….(1)……………)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:

(1) Người đứng đầu cơ sở đào tạo.

(2) Dán ảnh 3×4 của học viên và đóng dấu giáp lai hoặc dấu nổi (nếu có).

(3) Số, ký hiệu chứng chỉ do cơ sở đào tạo quy định.

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button