Biểu Mẫu

Mẫu công văn đề nghị gia hạn chuyển lợi nhuận về Việt Nam

Tải về Bản in

Mẫu công văn đề nghị về việc gia hạn chuyển lợi nhuận về Việt Nam

Mẫu công văn đề nghị gia hạn chuyển lợi nhuận về Việt Nam là mẫu bản công văn được lập ra để đề nghị về việc gia hạn chuyển lợi nhuận về Việt Nam. Mẫu được ban hành theo Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Công văn đề nghị gia hạn chuyển lợi nhuận về Việt Nam

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Số: /BKHĐT-ĐTNN
  V/v gia hạn lần…. việc chuyển lợi nhuận về Việt Nam

  Hà Nội, ngày … tháng … năm …

  Kính gửi: … (tên nhà đầu tư)

  (Địa chỉ: ……….……..)

  Ngày… tháng… năm…, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số… đề ngày… tháng… năm… của … (tên nhà đầu tư) về việc đề nghị gia hạn việc chuyển lợi nhuận về Việt Nam. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

  1. Xác nhận gia hạn lần… việc chuyển về Việt Nam lợi nhuận thu được của năm …từ dự án… đến ngày… tháng… năm…

  2. Hết thời gian gia hạn trên, nhà đầu tư phải chuyển về Việt Nam lợi nhuận thu được từ dự án theo đúng quy định tại Điều 65 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

  Thông báo để nhà đầu tư biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  – Như trên;
  – Các Bộ: Tài chính, Bộ quản lý ngành;
  – Ngân hàng NNVN;
  – Cơ quan chủ quản của nhà đầu tư (nếu có);
  – UBND tỉnh/thành phố……;
  – Cục Thuế tỉnh/thành phố….;
  – Lưu: VT, Cục ĐTNN(…).

  TL. BỘ TRƯỞNG
  CỤC TRƯỞNG
  CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
  (Ký tên, đóng dấu)

  Mẫu công văn đề nghị gia hạn chuyển lợi nhuận về Việt Nam

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button